ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№647-IX/2023 Про затвердження переліку постійних комісій та Положення про постійні комісії Підгайчиківської сільської ради

Дата: 24.07.2023 15:55
Кількість переглядів: 52

Додаток 1

Затверджено рішенням 

Підгайчиківської сільської ради

від 19.05.2023 року  №647-ІХ/2023

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Підгайчиківської сільської ради

Це Положення визначає порядок діяльності постійних комісій Підгайчиківської сільської ради.

Питання не врегульовані цим Положенням вирішуються, згідно чинного законодавства України та Регламенту Підгайчиківської сільської ради.

 1. Загальні положення
  1. Постійні комісії Підгайчиківської сільської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету.
  2. Постійні комісії обираються сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
  3. При обранні депутатів до постійних комісій враховуються побажання депутата щодо роботи у відповідній комісії, його фах, рівень професійної підготовки та інші чинники.
  4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради, його заступник.
  5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
  6. Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.
  7. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Підгайчиківської сільської ради та цим Положенням з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями сільської ради.
  8. Голова сільської ради відповідним розпорядженням закріплює відповідальних працівників виконавчого апарату за комісіями сільської ради.
  9. Протягом строку повноважень сільська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати та реорганізовувати наявні, вносити зміни до їх назв та кількісного складу.
 2. Організація роботи постійної комісії
  1. Організація роботи постійної комісії сільської ради покладається на голову комісії.
  2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
  3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
  4. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.
  6. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
  7. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
  9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень сільської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
  10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням сільської ради, голови, секретаря сільської ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  11. Члени комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.
  12. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської  ради.
  13. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської  ради.
  14.  Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем ради за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії секретарю ради

  1. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.
  2. Голова постійної комісії:
 • скликає і веде засідання комісії;
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • інформує сільську раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

2.16. Секретар комісії:

 • повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
 • веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;
 • стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.
 1. Повноваження постійних комісій
  1. Постійні комісії своєю роботою сприяють ефективній та неперервній роботі сільської ради. В міжсесійний період постійні комісії здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, які належать до відання сільської ради.
  2. Постійні комісії за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.
  3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.
  4. Постійні комісії за дорученням сільської ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді та виконавчому комітету сільської ради, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради, виконавчого комітету.
 2. Права, обов’язки і завдання постійної комісії
  1. Права:

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

  1. Обов’язки:
 • Готувати проекти рішень сільської ради для розгляду на пленарних засіданнях сільської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.
 • Періодично звітувати перед сільською радою про свою роботу.
 • Своєчасно виконувати доручення сільської ради з питань, що належать до їх відання.
 • Комісія бере участь у розробці заходів з реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання.
 • У разі невиконання або неналежного виконання головою або членами комісії своїх обов’язків, сільська рада може достроково відкликати голову комісії з посади, ліквідувати та реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом сільської ради.
 • Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль за дотриманням та реалізацією Конституції і законів України на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством України.
  1. Завдання:
 • розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень сільської ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;
 • підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;
 • сприяння місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської ради;
 • сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами висловлених питань на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.
 1. Перелік постійних комісій Підгайчиківської сільської ради.

- Постійна комісія з питань планування, податків, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку;

- Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин і охорони природи;

- Постійна комісія з питань депутатської діяльності й етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян, охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури та спорту.

- Постійна комісія з питань виробництва, сільського господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово–комунального господарства, комунальної власності та цивільного захисту населення.

 

 1. Функціональна спрямованість постійних комісій
  1. Постійна комісія з питань планування, податків, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, розглядає:
 •  проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;
 •  звіти про виконання місцевого бюджету;
 •  питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;
 •  питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;
 •  інші питання за дорученням сільського голови чи сесії сільської ради;
 •  контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.
 •  здійснює контроль за своєчасним формуванням та кількісними і якісними показниками наповнення дохідної, виконання видаткової частин сільського бюджету, використанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загального та спеціального фондів за обсягами, термінами, структурою та їх цільовим призначенням.
 •  погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності сільської ради чи впливають на рівень видатків або надходжень та ефективного використання коштів сільського бюджету.
 •  погоджує внесення змін до доходів та видатків сільського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій
 •  погоджує розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 1 січня календарного року.
 •  розглядає та погоджує переліки заходів щодо реалізації галузевих цільових програм на відповідний бюджетний період.
 •  погоджує розподіл окремих видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету.
 •  виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акту.
  1. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин і охорони природи, розглядає:
 •  питання регулювання земельних відносин на території населених пунктів, що увійшли до територіальної громади;
 •  питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;
 •  доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;
 •  питання ефективного використання земель;
 •  попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради;
 • вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території сіл (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);
 •  розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії сільської ради;
 •  контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;
 • розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;
 • приймає участь в організації місячників благоустрою;
 • розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;
 • сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;
 • приймає участь у розробці «Правил благоустрою сіл»;
 • питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
 • питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;
 • питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд сільської ради.
 • розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії сільської ради;
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акту.
  1. Постійна комісія з питань депутатської діяльності й етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян, охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, розглядає:
 •  питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 •  питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 •  питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 •  питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 •  питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 •  питання координації дій з обласною та районною радами, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 •  пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
 •  питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.
 •  здійснює контроль щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів сільським головою, секретарем, депутатами сільської ради, заступником голови, надає зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
 •  питання, що стосуються покращення стану закладів освіти, фізкультури і спорту;
 •  питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;
 •  питання та готує пропозиції та проекти рішень ради, щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;
 •  питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території сіл;
 •  питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;
 •  готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;
 •  питання та готує пропозиції та проекти рішень ради, щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
 •  інші питання за дорученням сільського голови чи сесії сільської ради;
 • виконання рішень сільської  ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акту.

6.4. Постійна комісія з питань виробництва, сільського господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарствакомунальної власності та цивільного захисту населення, розглядає:

 • питання господарської діяльності підприємств промисловості та сільського господарства;
 • питання економічної стабілізації промисловості та сільського господарства;
 • питання транспортного обслуговування,
 • питання розвитку всіх видів зв’язку;
 • питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва.
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
 • питання про стан та розвиток сільського господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, сфери послуг  житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення.
 • інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради.
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акту.

 

 

Сільський голова                                              Ігор МАРТИНЮК

Додаток 1

Затверджено рішенням 

Підгайчиківської сільської ради

від 19.05.2023 року  №647-ІХ/2023

 

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

Підгайчиківської сільської ради

 

Постійна комісія з питань планування, податків, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку:

1. Куриляк Анатолій Миколайович (голова комісії)

2. Хащевська Надія Богданівна (заступник голови комісії)

3. Махетчук Тетяна Віталіївна (секретар комісії)

4. Гуцуляк Ігор Петрович

5. Кисиличик Василь Богданович

 

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин і охорони природи

 1. Хащевський Віталій Ярославович (голова комісії)
 2. Ярема Олег Миколайович (заступник голови комісії)
 3. Герелюк Ігор Адамович (секретар комісії)

4. Дадак Михайло Йосипович

5. Якубовський Степан Степанович

 

Постійна комісія з питань депутатської діяльності й етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян, охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури та спорту

1. Піддубрівний Богдан Михайлович (голова комісії)

2. Михайлюк Світлана Степанівна (заступник голови комісії)

3. Кіданецький Василь Миколайович (секретар комісії)

4. Костюк Романія Павлівна

5. Гуцуляк Христина Віталіївна

 

         Постійна комісія з питань виробництва, сільського господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства  комунальної власності та цивільного захисту населення:

1. Городько Михайло Володимирович (голова комісії)

2. Марцинюк Богдан Мирославович (заступник голови комісії)

3. Танасійчук Тарас Мирославович (секретар комісії)

4. Гладуник Галина Дмитрівна

5. Марціновський Андрій Петрович

 

                

Сільський  голова                                               Ігор МАРТИНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь