ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про затвердження статуту Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Підгайчиківської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області в новій редакції

Дата: 23.09.2021 10:33
Кількість переглядів: 1263

Проєкт

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

24 вересня 2021 року                                                             с.Підгайчики

№ _______-V/2021

 

Про затвердження статуту

Комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр»

Підгайчиківської сільської ради

Коломийського району

Івано-Франківської області

 в новій редакції

 

Відповідно до п. 30 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 43 та пунктом 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Підгайчиківської сільської ради  Коломийського району  Івано-Франківської області в новій редакції, що додається.

2. Доручити керівнику Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Підгайчиківської сільської ради  Коломийського району  Івано-Франківської області подати відповідні документи та вчинити дії для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань виробництва, сільського господарства, підприємництва, транспорту, зв’язку, житлово–комунального господарства, комунальної власності та цивільного захисту населення.

 

 

 

Сільський голова                                            Ігор МАРТИНЮК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ______________сесії

Підгайчиківської сільськоїради

Коломийського району

Івано-Франківської області

«____» _________2021р.

№______________________

Голова Підгайчиківської сільської ради

_______________ Ігор Мартинюк

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова радекція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Підгайчики

2021

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ІРЦ по тексту) є комунальною установою і знаходиться у комунальній власності.

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

Скорочене найменування українською мовою: ІРЦ.

1.2. Засновником центру є ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (далі – Засновник). ІРЦпідпорядковується Засновнику.Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів законодавства та цього Статуту.

1.3. Засновник здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4. ІРЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами), іншиминормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Засновника, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.5. Юридична адреса ІРЦ:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, с.ПІДГАЙЧИКИ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 22

1.6. Режим роботи ІРЦ.

   Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру складає 36 годин на тиждень, та включає час, необхідний для виконання ними завдань ІРЦ, визначених цим Статутом, посадових обовязків, передбачених посадовою інструкцією.

         ІРЦ працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

         Щоденний графік роботи центру:

- початок роботи – 8.30 год.

- закінчення роботи – 17.30 год.

1.7. ІРЦ є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа, має печатку і штампи, рахунки в органах Казначейства, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс.

ІРЦ може мати у своїй структурі філію (ї) та організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

 

 

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності ІРЦє:

2.2.1 проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2.2.2 надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

2.2.3 консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

2.2.4 забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в:

 • діяльності команди психлого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
 • семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

2.2.5 залучення (за необхідності) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

2.2.6 надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами;

 • дітям раннього дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
 • дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

2.2.7 визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

2.2.8  визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

2.2.9  надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

2.2.10  інформування громади щодо діяльності інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоровя, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

2.2.11 облік осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку;

2.2.12 підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

2.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. ІРЦ є юридичною особою публічного права.

3.2. ІРЦ користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

3.3. Збитки, завдані ІРЦ внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.4. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.5. Засновник не відповідає за зобов'язаннями ІРЦ, а ІРЦ не відповідає за зобов'язаннями засновника.

3.6. ІРЦмає право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

 

4.1. Проведення комплексної оцінки, в тому числі повторної, здійснюється:

За письмовим (або онлайн, використовуючи АС «ІРЦ») зверненням (заявою) до інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у встановленому законодавством порядку)),  повнолітньої особи (далі Заявників).

Всі пистьмові звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС «ІРЦ». У разі звернення до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки тієї самої дитини, воно фіксується як повторне.

Перед проведенням комплексної оцінки керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру або уповноважені ним працівники проводять первинний прийом Заявників, визначають час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність у них таких документів:

 • що посвідчують особу Заявника;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • інші документи, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка.

У випадку проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки додається індивідуальна програма реабілітації.

4.2 Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви).

4.3 Інклюзивно-ресурсний центр може проводити комплексну оцінку, в тому числі повторну за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним із батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.4 Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву; відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу; перебувають на довготривалому перебуванні та/або реабілітації у закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).

4.5 Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться із обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівціями інклюзивно-ресурсного центру про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів), особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці інклюзивно-ресурсного центру виїжджають на місце навчання особи з особливими освітніми потребами.

4.6 За умови необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних спеціалістів, за погодженням із Заявниками, термін проведення комплексної оцінки може бути продовжено, але не більше ніж до 30 календарних днів з моменту подання ними письмової заяви;

4.7  Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямками:

 • оцінка фізичного розвитку особи;
 • оцінка мовленнєвого розвитку особи;
 • оцінка когнітивної сфери особи;
 • оцінка емоційно-вольової сфери особи;
 • оцінка освітньої діяльності особи.

4.8 За потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про стан здоров’я особи, яку Заявники (за бажанням) та результати медичної діагностики вузькопрофільних спеціалістів.

4.9  Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні команди фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один із батьків) або інші законні предсавники дитини з особливими освітніми потребами.

За результатами комплексної оцінки:

 • визначаються наявність чи відсутність у дитини особливих освітніх потреб та у разі їх наявності вказується категорія (ї) (тип(и)) особливих освітніх потреб (труднощів);
 • визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з особливими освітніми потребами а закладах освіти (для особи з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації);
 • надаються рекомендації щодо складання, виконання. Коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (достіпність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

4.10 За результатпми засідання складається висновок про комплексну оцінку.

4.11 Висновок про комплексну оцінку зберігається в АС «ІРЦ».

4.12 За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, який зберігається в АС «ІРЦ», що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту.

У висновку про повторну комплексну оцінку вказується категорія (ї) (тип(и)) особливих освітніх потреб (труднощів) дитини.

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 

5.1. Організацію системного кваліфікованого супроводу, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюють фахівці інклюзивно-ресурсного центру, які:

 • надають допомогу в організації освітнього процесу та розвитку особи, передбаченої її індивідуальною програмою розвитку;
 • беруть участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в закладі освіти, участь у розробці її Індивідуальної програми розвитку;
 • у разі потреби, наданні іншої методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти таабо допомога у залученні додаткових спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у складних випадках тощо;
 • консультуванні батьків (інших законних представників особи) щодо роботи з особою з особливими освітними потребами вдома;
 • виконують інші обовязки відповідно до завдань інклюзивно-ресурсного центру та власних посадових обовязків.

 

5.2. Системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг спрямовані на:

 • попередження виникнення освітніх труднощів,їх мінімізація у осіб з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;
 • соціалізацію осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;
 • сприяння розвитку поенціалу у осіб з особливими освітніми потребами з подальшим визначенням їх професійних орієнтацій;
 • формування компенсаційних способів діяльності, як важливої умови підготовки осіб з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

 

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. ІРЦмає право:

6.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на ІРЦ завдань.

6.1.2. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.3. здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством  порядку.

6.1.5. реалізувати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.1.6. здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

6.2. З метою якісного виконання покладених завдань ІРЦ зобов’язаний:

6.2.1. у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

6.2.2. вносити пропозиції Засновнику, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Ресурсному центру підтримки інклюзивної освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності ІРЦ;

6.2.3. залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших ІРЦ, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

6.2.4. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

 

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2. Засновник:

7.2.1 розробляє та затверджує установчі документи інклюзивно-ресурсного центру відповідно до вимог законодавства, утворює, реорганізовує та ліквідовує ІРЦ, затверджує та змінює їх склад, графік роботи, організовує конкурс на посаду директора ІРЦ;

7.2.2 призначає напосаду та звільняє з посади директора ІРЦ;

7.2.3 заслуховує звіт про діяльність ІРЦ;

7.2.4 залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів ІРЦ;

7.2.5 забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання;

7.2.6 проводить моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти.

7.3. Керівництво діяльностю ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на шість років на конкурсній основі та звільняється з посади Засновником.

Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником ІРЦ:

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового ІРЦ;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з директором ІРЦ;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором ІРЦ, чи визначення попереднього конкурсу, таким,що не відбувся.

Конкурс на посаду директора ІРЦ проводиться відповідно до положення про конкурс, затвердженого Засновником.

На посаду директора ІРЦ призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта», («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником ІРЦ.

7.4.  Директор ІРЦ:

7.4.1. Планує та організовує роботу ІРЦ, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові  інструкції фахівців ІРЦ;

7.4.2. Призначає на псаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників ІРЦ, заохочує працівників інклюзивно-ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

7.4.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

7.4.4. Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому порядку майном ІРЦ та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

7.4.5.  Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності ІРЦ;

7.4.6. Представляє ІРЦ у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7.4.7. Подає засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ.

7.4.8. Видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

7.4.9. Діє від імені інклюзивно-ресурсного центру без довіреності;

7.4.10. Залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань інклюзивно-ресурсного центру шляхом укладання з ними цивільно-трудових договорів відповідно до своєї компетенції.

7.4.11. Може вносити Засновнику інклюзивно-ресурсного центру пропозиції щодо вдосконалення діяльності ІРЦ.

 

VIII. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

8.1. Діяльність ІРЦ забезпечують педагогічні працівники: вчителі - логопеди, вчителі – директор, завідувач філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру (практичні психологи, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи).

У разі коли кількість дітей, які проживають на території територіальної громади (району) перевищує 7 тисяч, інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців (додаткові посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру вводяться за рішенням Засновника із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території  відповідної територіальної громади та яке інклюзивно-ресурсний центр обслуговує).

Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру передбачає посади інших працівників (адміністратор інклюзивно-ресурсного центру, головний бухгалтер, бухгалтер, медсестра, юрист, водій тощо), які забезпечують господарсько-обслуговуючу та іншу діяльність ІРЦ.

До штатного розпису ІРЦ додаткові посади вводяться за рахунок спеціального фонду.

8.2. На посади педагогічних працівників ІРЦпризначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра (мпеціаліста) за спеціальностями «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія («Практична психологія»)», стаж  педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку встановленому законодавством.

8.3. Призначення на посади педагогічних працівників ІРЦ здійснюється директором ІРЦ.

8.4. Обов’язки директора та інших працівниківІРЦ визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій, затверджених директором інклюзивно-ресурсного центру.

 

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Матеріально-технічна база ІРЦ включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за ІРЦ, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

9.3. Фінансово-господарська діяльність ІРЦ провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.4. Джерелами фінансування ІРЦ є кошти засновника, благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством, в тому числі кошти, одержані за надання додаткових освітніх та інших платних послуг, благодійні внески, гранти, дарунки, інші надходження, одержані відюридичних і фізичних осіб.

9.5.ІРЦмає право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

  Надходження, отримані інклюзивно-ресурсним центром за надання платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, у встановленому законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності ІРЦ, передбаченої його установчими документами.

ІРЦ самостійно розпоряджається надходженнями від надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, передбачених його установчими документами.

9.6.ІРЦ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ІРЦ у визначеному законодавством порядку.

9.7. Керівництво ІРЦ несе відповідальність перед Засновником та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

Х. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

10.1. Трудовий колектив ІРЦ складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із ІРЦ.

10.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією ІРЦ регулюються колективним договором.

10.3. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору ІРЦ.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників ІРЦ та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.5. Оплата праці педагогічних працівників ІРЦ здійснюються за рахунок освітньої субвенції, на основі «Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (директору ІРЦ – 16 тарифний розряд, фахівцям ІРЦ – 15 тарифний розряд).. Оплата інших працівників здійснюється за рахунок Засновника.

Для педагогічних працівників ІРЦ діючим законодавством передбачені всі пільги і переваги для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти, надбавка в граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітньої плати), але не менше 25 відсотків, та тривалість щорічної відпустки (56 календарних днів)

Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.6. Оплата праці працівників ІРЦ здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються ІРЦ після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

10.7. Працівники ІРЦ провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

XI. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ

 

11.1. Діяльність ІРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ІРЦ приймається засновником. Припинення діяльності ІРЦ здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

11.2. Під час реорганізації ІРЦ його права та обов’язки переходять доправонаступника, що визначається Засновником.

11.3. Під час реорганізації ІРЦ здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджетуу разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

11.4. ІРЦ вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення доЄдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців тагромадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

XIІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносятьсяЗасновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються вустановленому законом порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь