ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 100-І/2021 Про затвердження положень про відділи Підгайчиківської сільської ради

Дата: 23.09.2021 08:22
Кількість переглядів: 304

Фото без опису

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії

Підгайчиківської сільської  ради 

від  11.02.2021 року № 100-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

Підгайчиківської сільської ради

 

1.Загальні положення

 1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради ТГ (далі – відділ бухгалтерського обліку та звітності) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Підгайчиківської сільської та її виконавчого комітету та утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим положенням.

1.3. Посадові інструкції працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.

1.4. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання і функції

2.1. Завданнями відділу є:

· Виконання кошторисів виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради по яких ведення бухгалтерського обліку покладено на відділ бухгалтерського обліку та звітності, кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями.

· Контроль за правильним і економним витрачанням коштів у відповідності з відкритими кредитами (асигнуваннями) і їх цільового використання по затверджених кошторисах витрат по бюджету з урахуванням внесених змін в установленому порядку а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.

· Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій.

 2.2. Функціями відділу є:

· Перевірка правильності оформлення документів і законності здійснення операцій.

· Нарахування і виплата у відповідні терміни заробітної плати працівникам сільської ради.

· Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності, аналіз економного використання бюджетних коштів Підгайчиківської сільської ради.

· Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами та окремими особами.

· Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчим органам сільської ради.

· Складання та подання в установлені строки відповідним органам бухгалтерської звітності.

· Проведення в установлені терміни інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майново-матеріальних цінностей, які належать структурним підрозділам Підгайчиківської сільської ради.

· Проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб, які обслуговуються у відділі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності правильності обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх збереженні.

· Складання кошторисів витрат та розрахунків до них та внесення змін в установленому порядку.

· Участь у розробленні структури Підгайчиківської сільської ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції контроль розроблення посадових інструкцій.

· Розроблення та погодження рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови про виділення коштів з сільського бюджету та передачу матеріальних цінностей, які знаходяться в комунальній власності.

· Зберігання бухгалтерських документів, а також здача їх в архів у встановленому порядку.

 

3. Права

3.1. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Підгайчиківської сільської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій.

3.2. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на сесійні засідання Підгайчиківської сільської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу.

3.3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу.

3.4. Брати участь у сесійних засіданнях Підгайчиківської сільської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Підгайчиківський сільський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Підгайчиківської сільської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.5. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання правильності використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних цінностей у відділах сільської ради.

3.6. Вимагати від начальників структурних підрозділів економного використання коштів, контролю за збереженням матеріальних цінностей.

3.7. Вносити Підгайчиківському сільському голові пропозиції з питань економного витрачання бюджетних коштів, підвищення ефективного їх використання в Підгайчиківській сільській раді.

3.8. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Підгайчиківської сільської ради.

 

4. Організація роботи відділу

4.1. Структура відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

4.2. Начальник, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

4.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих та затверджує функціональні обов’язки працівників відділу.

 

5. Відповідальність

5.1. Начальник відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проектів рішень сільської ради, розпоряджень сільського голови по питаннях, що відносяться до його компетенції.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством що відносяться до його компетенції.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

6. Заключні положення

6.1. Підгайчиківський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до його компетенції

6.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Підгайчиківською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії

Підгайчиківської сільської  ради 

від  11.02.2021 року № 100-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціальної роботи Підгайчиківської сільської ради

 

 1.Загальні положення

1.1.Відділ соціальної роботи Підгайчиківської сільської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом сільської ради, який утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській  раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради і сільському голові.

 1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій сільської ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

 1.3.Працівники відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сільською радою.

 

2. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.

 2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та спів фінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

2.2.10. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

2.2.11. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.

2.2.12. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.13. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.2.14. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2.15. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю заходи з побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.

2.2.16. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

2.2.18. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідувальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

2.2.19. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.2.20. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

2.2.21. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.2.22. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.2.23. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

2.2.24. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

2.2.25 Приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

 

3. Відділ має право:

 - вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;

- подавати пропозиції до проекту бюджету Підгайчиківської сільської ради з питань, що належать до його компетенції;

 - укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

4. Система взаємодії

 4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

 

5. Структура відділу

5.1. Положення про відділ затверджується сільською радою.

5.2. Штатний розпис відділу затверджується сільською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою.

 5.3. Начальник, спеціалісти загального відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами.

5.4. Посадові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.

 

 6. Відповідальність

6.1. Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

6.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

6.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

6.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

6.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

6.1.5. правильне оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського голови по питаннях, які відносяться до його компетенції.

6.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

6.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

6.2.Начальник відділу підписує рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

 

7. Заключні положення

7.1. Підгайчиківський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

7.2. Ліквідація і реорганізація Відділу Підгайчиківської сільської ради територіальної громади в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії

Підгайчиківської сільської  ради 

від  11.02.2021 року №100-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій Підгайчиківської сільської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, соціально-економічного розвитку та інвестицій Підгайчиківської сільської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Підгайчиківської сільської територіальної громади, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про інвестиційну діяльність» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно правовими актами.

1.4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.

1.5. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання і функції

2.1. Відділ вирішує наступні завдання:

2.1.1. організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку громади щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження;

2.1.2. контроль за дотриманням правил благоустрою території Підгайчиківської сільської територіальної громади;

2.1.3. моніторинг стану використання паливно-енергетичних ресурсів на підпорядкованих об’єктах;

 2.1.4. розробка проектів, програм з енергозбереження;

2.1.5. здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою; 

2.1.6. здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах громади;

2.1.7. підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій щодо розроблення та участі інвестиційних програм у конкурсах проектів і програм щодо діють на території України;

2.1.8. сприяння налагодженню міжнародних зав’язків громади в галузі інвестиційної діяльності, промоція інвестиційної привабливості громади, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

2.1.9. здійснення оперативно-методичної роботи по охороні праці, координація та перевірка роботи служб охорони праці в установах Підгайчиківської сільської територіальної громади;

2.1.10. реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

2.1.11. організація розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення;

2.1.12. виконання робіт, пов’язаних з аналітичною діяльністю стосовно забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів Підгайчиківської сільської територіальної громади, організація ведення будівного моніторингу населених пунктів на території громади.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету громади;

2.2.2. координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг;

2.2.3. забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

2.2.4. забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства громади відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

2.2.5. сприяє розробленню проектів благоустрою Підгайчиківської сільської територіальної громади;

2.2.6. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства громади в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;

2.2.7. здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства;

2.2.8. вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду громади засобами обліку енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

2.2.9. сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

2.2.10. бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;

2.2.11. аналізує:

· стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки громади;

· результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

· інформацію про виконання актів законодавства з питань енергозбереження та енергетики, комплексних програм енергозбереження України;

2.2.12. розробляє:

· проект стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

·  організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

· проекти цільових програм розвитку, енергозбереження, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

· проект стратегії розвитку;

  • забезпечує координацію виконання стратегії розвитку, звітів про її виконання;

· розповсюджує інформаційні та промоційні матеріали, які спрямовані на презентацію потенційних можливостей громади, її конкурентних переваг, у спеціалізованих виданнях та під час промоційних заходів, співпрацює зі спеціалізованими засобами масової інформації;

· проекти, що можуть фінансуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

· проекти, що можуть фінансуватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури  територіальних громад.

2.2.13. готує пропозиції з питань планування і розвитку територій, вихідних даних на підготовку коригування, оновлення, розробки генеральних  планів населених пунктів, детальних планів територій в межах територіальної громади;

2.2.14. готує проекти рішень щодо розроблення, затвердження, впорядкування будівної документації;

2.2.15. бере участь в організації проведення громадських слухань (обговорень) щодо проектів будівної документації, зокрема детальних планів територій та готує необхідну інформацію.

2.2.16. забезпечує підготовку будівної інформації (рішень, результатів громадських обговорень) та матеріалів для опублікування на інформаційних ресурсах сільської ради.

2.2.17. проводить перевірки додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

2.2.18. згідно з чинним законодавством вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населених пунктів.

2.2.19. вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів, удосконалення участь у розробці Правил благоустрою території Підгайчиківської сільської територіальної громади.

2.2.20. координує роботу підприємств усіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів.

2.2.21. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.2.22. контролює в межах своєї компетенції, готовність органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням;

2.2.23. розробляє в межах своєї компетенції відповідні плани з цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов'язковими до виконання;

2.2.24. здійснює інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

2.2.25. організовує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення;

2.2.26. організовує облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від них. Оперативно повідомляє Підгайчиківському сільському голові про кожен смертельний або груповий нещасний випадок на виробництві та аварію з людськими жертвами;

2.2.27. здійснює оперативно-методичне керівництво роботою по охороні праці, координує та перевіряє роботу служб охорони праці підприємств установ та організацій ТГ;

2.2.28. розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища.

 

3. Права

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради , підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, об’єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань.

3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) до розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати рішення на засідання Підгайчиківської сільської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Брати участь у засіданнях Підгайчиківської сільської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Підгайчиківський сільський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Підгайчиківської сільської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Підгайчиківської сільської ради.

3.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу.

3.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу;

3.9. За дорученням сільського голови представляти відділ ЖКГ, соціально-економічного розвитку та інвестицій Підгайчиківської сільської ради в усіх органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

3.10.Допомагати організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.

3.11.Готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу. 

3.12. Взаємодіє, за відповідним дорученням, з іншими підрозділами Підгайчиківської сільської ради територіальної громади, представницькими органами, а також підприємствами і організаціями, об'єднаннями громадян.

3.13. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.

 

4. Організація роботи відділу

4.1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

4.2. Відділ очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови. Начальник є посадовою особою місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення має посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок сільського бюджету

4.3. Начальник готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

4.5. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

5. Відповідальність

5.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

 5.1.5. правильне оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського голови по земельних питаннях.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів. 

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

6. Заключні положення

6.1. Підгайчиківський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Підгайчиківською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням сесії

Підгайчиківської сільської  ради 

від  11.02.2021 року №100-І/2021

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної і кадрової роботи апарату

виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради

1. Загальні положення.

  1.1.      Відділ організаційної і кадрової роботи та документообігу є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради, утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, голові сільської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконкому, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

 1.3.  Положення про відділ затверджується сільською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією сільської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням сільської ради.

 

2. Основні завдання  та функції.

2.1.      Основними завданнями відділу є:

- організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи сільської ради, постійних та інших комісій ради;       

 - надання методичної допомоги виконавчим органам сільської ради в організації роботи з підготовки проектів рішень сільської ради, в роботі з дорученнями виборців, депутатськими запитами  та зверненнями;

- забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;

- забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

- забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, сільським головою  його заступником, заступником з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету;

- здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до сільської ради;

- проведення аналізу письмових і усних звернень;

- підготовка проектів розпоряджень і доручень сільського голови, що належить до компетенції відділу;

- забезпечення щорічної підготовки  аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян  та розміщення на веб-сайті сільської  ради;

- реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання.

 2.2. Основними функціями відділу є:

- забезпечує підготовку рішень і розпоряджень на виконання  законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- з урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій готує перспективні і  поточні  плани роботи сільської ради, сприяє їх виконанню;

- узагальнює пропозиції сільського голови і секретаря сільської ради, виконавчих органів, постійних комісій, депутатів сільської ради щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд пленарних засідань сесії сільської ради;

- оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов'язані з роботою;

- заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;

- ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік розпоряджень голови з особового складу;

- організовує ведення табельного обліку працівників;

- оформлює відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників;

- оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомоги та інше;

- веде облік військовозобов'язаних за всіма категоріями військового обліку;

- організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення;

- встановлює зв'язки з учбовими закладами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також з вищими учбовими закладами для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- оформлює договори з учбовими закладами і викладачами, направлення на навчання та інші необхідні документи стосовно навчання;

- веде облік працівників, які закінчили навчання, робить відповідні записи в особових справах працівників;

- формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників;

- оформлює учбові та аспірантські відпустки працівників;

- забезпечує ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, що надійшли до сільської  ради;

- здійснює реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу сільської ради, а також одержаних під час особистого прийому громадян керівництвом сільської ради про що інформує заявників;

- забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до сільської ради,  отримує від структурних підрозділів сільської ради  підприємств, установ і організацій інформації, що стосуються розгляду звернень, здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, організовує у необхідних випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян;

- готує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва сільської ради  про стан розгляду звернень громадян та організації особистого прийому у структурних відділах сільської ради, та вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

- проводить реєстрацію, зняття з  реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- подає звіти про реєстрацію, зняття фізичних осіб в Коломийський РС УДМС, реєстр виборців при Коломийській РДА, відділ статистики Коломийської РДА;

- забезпечує ведення облікових та адресних карток фізичних осіб;

 

3. Права відділу.

3.1. Правами відділу є:

-  проводити  у структурних підрозділах сільської ради, відповідно до чинного законодавства, перевірки стану роботи щодо розгляду звернень громадян;

- за дорученням керівництва сільської ради представляти інтереси сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій  сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхкерівниками) для розглядупитань, що належать до його компетенції;

3.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.Структура та організація діяльності відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, сесіях сільської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції сільському голові  щодо застосування заходів 

дисциплінарних стягнень та заохочень до працівникі ввідділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції сільськму голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє  обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету сільської ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством.

4.3.У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою.

4.6 Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати  праці структурних підрозділів сільської ради.

    1. . Відділ не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником сільського голови чи сільським головою.

4.9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами сільської  ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої 

влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на ньогозавдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь