ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 153-І/2021 Про затвердження Положення Про порядок списання основних засобів об’єктів комунальної власності

Дата: 10.09.2021 15:43
Кількість переглядів: 259

Фото без опису

   Додаток

                                                                                                           До рішення  сесії  Підгайчиківської

                                                                                                                   сільської ради від 30.04.2021р. 

                                                                                                                   №153-І/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про порядок списання основних засобів об’єктів сільської комунальної власності»

 

І. Загальна частина

 

  1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів, якими є:

матеріальні активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами);

майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі;

майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, закладам;

майно, до якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним);

майно, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

майно, пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача та об’єкти незавершеного будівництва (далі – майно) закріплені за підприємствами, установами, закладами сільської комунальної власності (далі – суб’єктами господарювання) на правах повного господарського відання, або оперативного управління.

         Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані внаслідок стихійного лиха.

         Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

         2. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, об’єкти цивільної оборони), цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи тощо.

 

 

 

 

ІІ. Прийняття рішення про списання майна

 

         4. Рішення про списання майна суб’єктів господарювання надається відповідним органом управління після надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Положення:

         4.1.) повністю амортизованих основних фондів (засобів) комунальних підприємств, установ, організацій, закладів первісна (переоцінена) вартість яких становить менше, ніж 6000 гривень - здійснюється за рішенням керівника суб’єкта господарювання відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію);

         4.2.) первісна (переоцінена) вартість за одиницю (комплект) у розмірі понад 6000 гривень – з дозволу сесії сільської ради.

         5. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого органом управління рішення про надання згоди на його списання.

         Рішення про списання об’єктів незавершеного будівництва приймається сесією сільської радою.

         6. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає сільській раді разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

         техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна та напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

         відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

         акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

         акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

         відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтверджуючих документів (державний акт на право постійного користування землею, кадастровий план);

         інформацію про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: назва будови, її місцезнаходження, замовник, характер будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція), дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (з індексацією, без індексації), дата консервації або припинення будівництва.

         7. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі – комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, а також залучені за вимогою органу управління його представники та інші фахівці.

         Склад комісії затверджується розпорядчим актом (наказ) суб’єкта господарювання за підписом керівника.

         8. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автотранспортної техніки, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

         9. У разі потреби або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єкти господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

         10. Комісія:

         10.1. Проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт.

         10.2. Проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічний паспорт, по етажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку.

         10.3. Визначає економічну доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції.

         10.4. Установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі).

         10.5. Визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню.

         10.6. Здійснює контроль за вилученням майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.

         10.7. Складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

         11. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

         а) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

         б) акт технічного стану майна, що пропонується до списання;

         в) акти на списання майна;

         г) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо).

         У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

         Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

         В актах технічного стану майна визначається рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

         В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну недоцільність або неможливість відновлення майна.

         У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

         Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання і подаються на розгляд сесії сільської ради.

 

ІІІ. Списання майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації),

але перебуває на їх балансі

 

12. Списання майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, здійснюється з ініціативи господарського товариства чи суб’єкта управління.

13. Господарським товариством в обов’язковому порядку включаються до складу комісії представники сільської ради та інші фахівці відповідно до пункту 7 цього Положення.

14. Для отримання згоди на списання майна господарське товариство подає сільській раді разом із зверненням документи, зазначені у пункті 6 цього Положення.

15. Рішення про надання згоди на списання майна приймає:

15.1. керівник суб’єкта господарювання, якщо первісна (переоцінена) вартість за одиницю (комплект) становить в розмірі до 6000 гривень.

         15.2. Сільська рада, якщо первісна (переоцінена) вартість за одиницю (комплект) становить понад 6000 гривень.

16.  Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, спрямовуються до сільського бюджету.

 

ІV. Механізм списання майна

 

18. Демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним органом управління рішення про списання майна.

19. Демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

20. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

21. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

22. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

23. Вилучені після демонтажу майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які проводять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

24. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають органу управління у місячний строк після закінчення процедури демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту суб’єкт управління повертає його суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

25. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання суб’єкту управління звіту про списання майна.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Богдан Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

від 30.04.2021 р. № 153-І/2021

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                  ______________________________

                                                                              (посада керівника суб’єкта господарювання)

                                                                              ______________________________

                                                                              (підпис),                                (ініціали та прізвище)

                                                                              ______________________________

 

                                                                              М. П.                                     Дата

 

 

ВІДОМОСТІ

про майно, що пропонується до списання,

станом на ____ _________ 20 __

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Рік випуску (рік введення в експлуатацію)

Номер

Інформація про проведення модернізації,

модифікації, добудови, дообладнання

Вартість здійснених капітальних інвестицій, реконструкцій, грн.

Первісна (переоці

нена) вартість, грн

Сума нарахування зносу грн.

Балансова (залишкова) варті

сть, грн.

інвентарний

заво

дський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Богдан Андрусяк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 30.04.2021 р. № 153-І/2021

 

              

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                  ______________________________

                                                           (посада керівника суб’єкта господарювання)

                                                           ______________________________

                                                           (підпис),                    (ініціали та призвище)

                                                           ______________________________

 

                                                           М. П.              Дата

 

 

АКТ

інвентаризації майна, що пропонується до списання

 

 

______________________________________________________________

                           (найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження)

                           ______________________________________________________________

                                       На підставі наказу від ___________ 20 ___ № _____

                           Комісією у складі ______________________________________________

                                                                          (посада, прізвище та ініціали членів комісії)

                           _________________________________________________________________________

                           __________________________________________________________________________

                           Проведено інвентаризацію майна сільської комунальної власності, що пропонується

                           до списання  станом на ______   ________ 20 __ р

 

                                       Інвентаризацію розпочато ___  _________ 20 __ р.

                                       Інвентаризацію закінчено  ___  _________ 20 __ р.

                                       Під час проведення інвентаризації встановлено:

 

 

№ п/п

Найменування

Рік випуску (рік введення в експлуатацію)

Номер

Станом на _____________ 20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

кількість

первісна (переоцінена) вартість, грн..

кількість

первісна (переоцінена) вартість, грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Богдан Андрусяк

 

                                                                    

 

Додаток 3

до рішення сільської ради

від 30.04.2021 р. № 153-І/2021

 

                                                                          

 

 

 

 

ЗВІТ

про списання основних засобів сільської комунальної власності

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

Рік випуску (рік введен

ня в експлуатацію)

Номер

Витра

ти на списання, грн.

Оприбутковано в результаті списання

Загальна вар

тість, грн.

Отримано коштів у результаті реалізації матеріалів, сировини, тощо, грн.

Напрями використання коштів

Документ

ти, що підтверджують отриман

ня коштів

інвентарний

заводський

придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

кіль

кість

вартість, грн.

кіль

кість

вар

тість, грн.

кількість

вартість, грн.

кількість

вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Голова комісії:                      ______________                               ___________________

                                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

 

 

Члени комісії:                       ______________                               ____________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь