ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 116-І/2021 Про створення Сектору у справах дітей Підгайчиківської сільської ради та затвердження Положення про Сектор у справах дітей Підгайчиківської сільської ради

Дата: 09.09.2021 16:22
Кількість переглядів: 271

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Підгайчиківської

сільської ради №116-І/2021

від 31.03.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор у справах дітей Підгайчиківської сільської ради

 

1. Сектор у справах дітей Підгайчиківської сільської ради  (далі – Сектор) є структурним підрозділом Підгайчиківської сільської ради, утворюється рішенням сесії Підгайчиківської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області, забезпечує виконання покладених на службу завдань на території Підгайчиківської громади.

2. Сектор підпорядкований голові Підгайчиківської сільської ради, а також підзвітний і підконтрольний виконавчому комітету та сесії Підгайчиківської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови сільської ради, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основними завданнями Сектору є:

1) реалізація на території сільської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

8) надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території сільської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами сільської ради організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, уповноваженими підрозділами Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

10) організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

11) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

12) надає адміністративні послуги;

13) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

14) аналізує стан та тенденції з питань соціального захисту дітей у межах сільської ради та вживає заходів до усунення недоліків;

15) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку;

16) розробляє і подає на розгляд сільської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

17) бере участь у підготовці заходів щодо територіального розвитку;

18) розробляє проекти розпоряджень голови сільської ради, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень;

19) бере участь у підготовці звітів сільського голови для їх розгляду на сесії сільської ради у межах визначених повноважень;

20) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові;

21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

23) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

24) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

25) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

26) здійснює повноваження, делеговані сільською радою;

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

29) забезпечує захист персональних даних;

30) здійснює інші функції відповідно до покладених на неї завдань згідно з чинним законодавством.

31) виконує функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

6. Сектор має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) перевіряти умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

10) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

11) розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

13) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

14) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

15) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

16) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради у сфері захисту прав дитини;

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

9. Завідувач Сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю Сектором, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих Сектору закладів;

2) вносить пропозиції сільському голові щодо структури та штатного розпис Сектора;

3) затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Сектора, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

6) звітує перед виконавчим комітетом сільської ради про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях виконкому та сесії;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

9) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Сектору;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектора;

11) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Розпорядження завідувача Сектора, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектора визначає сесія сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Сектор не є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Підгайчиківської сільської ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється фінансово-бухгалтерським відділом виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради.

13. Сектор є не прибутковою установою та користується податковими та іншими пільгами згідно із законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь