ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 70-І/2021 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Підгайчиківської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області та Положення про проведення конкурсу на посади п

Дата: 09.09.2021 15:04
Кількість переглядів: 281

Фото без опису

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Підгайчиківської

сільської ради від 28.01.2021 року

№70-І/2021

Голова Підгайчиківської

сільської ради

___________Ігор МАРТИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

КУ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Підгайчики

2021 рік

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

КУ«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Загальні положення

 

 

1. Це Примірне положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру.

2. Директор інклюзивно-ресурсного центру призначається на посаду строком на три (шість) роки на конкурсній основі засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) (далі - засновник).

3. Конкурс повинен проводитися з дотриманням принципів:

 • законності;
 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру проводиться при його утворенні, закінченні строку дії контракту при прийнятті рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

5. Конкурс проводиться поетапно:

 • прийняття рішення про оголошення, конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному сайті відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі; *
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • проведення іспиту та визначення його результатів;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • визначення переможця конкурсного відбору;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

6. Конкурс оголошується та проводиться засновником.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

 • найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
 • прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

9. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі; ;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється засновником.

12. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

13.У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється засновником.

14. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

16. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

Головою конкурсної комісії може бути голова(міської, селищної чи сільської)територіальної громади.

До складу конкурсної комісії також входять начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму(міської, селищної чи сільської) територіальної громади, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров’я, закладів (установ) соціального захисту та представники громадськості.

17. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

18. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводитися за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатку 2

19. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш як 1 година 20 хвилин.

20. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати

таку систему: |

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

21. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 20 цього Примірного положення.

22. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

 1. 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;
 2. 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;
 3. 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).

26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

27. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 4).

28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).

29. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

30. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

31. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів), але не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

32. Після отримання висновку засновник надсилає документи до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів для погодження претендента на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру. У разі відповідності вимогам законодавства щодо освітнього рівня, відповідного стажу роботи претендента та відсутності заперечень від інших претендентів, структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від засновника погоджує претендента.

33. Після погодження кандидатури претендента, засновник укладає з ним контракти дотриманням вимог законодавства про працю.

34. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

35. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

36. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті засновника інклюзивно-ресурсного центру не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                           До положення про конкурс на посаду

                                                                           директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

          Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, ________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Народився/лась ________.____________ . _______року, документ що посвідчує особу

 

паспорт серія ______ № ______________, виданий ____________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

_______________________________________________________________________________

 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

 

 

__________________________________р.                                   _____________________________

                     (дата)                                                                                           (підпис)

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2

До положення про конкурс на посаду

                                                                           директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

                                                                           Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

 

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту у законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (зі змінами).

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно- вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

Організаційно-правовові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.

 

 

 

 

 

 

             Додаток 3

До положення про конкурс на посаду

                                                                           директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

                                                                           Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

 

В І Д О М О С Т І

про результати співбесіди

 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 

 

Вимоги

 

 

Бали

 

Кандидат 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Член комісії                               ________________  ___________________________

                                                                                         (підпис)             (прізвище, імz, по батькові)

 

Додаток 4

До положення про конкурс на посаду

                                                                           директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

                                                                           Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

 

 

 

П.І.П

кандидата

Види

оцінювання

Вимоги

Оцінка

Члена

Комісії № 1

Оцінка

Члена

Комісії № 2

Оцінка

Члена

Комісії № 3

Оцінка

Члена

Комісії № 4

Оцінка

Члена

Комісії № 5

Середній

бал

Кандидат

 №1

Іспит

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

Знання основ управління закладом освіти

 

 

 

 

 

 

співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимона

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії       ________________________      ______________________

                                                                     (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

До положення про конкурс на посаду

                                                                           директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

                                                                           Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ   РЕЙТИНГ   КАНДИДАТІВ

 

П.І.П

кандидата

Загальна кількість балів

РЕЙТИНГ

 

 

 

 

 

Голова комісії       ________________________      ______________________

                                                                            (підпис)                                     (прізвище, імя, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Додаток №2

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішенням Підгайчиківської

                                                                                                               сільської ради

                                                                                                               територіальної громади

                                                                                                               від 28.01. 2021 року

                                                                                                               №70-І/2021

                                                                                                               Голова Підгайчиківської

                                               сільської територіальної

                                                                                                               громади

 

                                                                                                               ___________Ігор Мартинюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ НА ПОСАДИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

КУ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Підгайчики

2021 рік

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

КОНКУРСУ НА ПОСАДИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КУ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Загальні положення

 

 

1. Це Примірне положення визначає механізм проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

2. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру призначаються на посади директором інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: законності;

 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс оголошується та проводиться засновником інклюзивно- ресусрного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою) (далі - засновник).

5. Конкурс проводиться поетапно:

 • прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • проведення іспиту та визначення його результатів; проведення співбесіди та визначення її результатів; визначення переможця конкурсного відбору; оприлюднення результатів конкурсу.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється  на офіційному веб-сайті засновника інклюзивно-ресурсного центру не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

 • найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру; найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти); перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору; прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. копію трудової книжки;
 4. копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 5. письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

10 Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється засновником.

11. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється засновником.

13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

15. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

Головою конкурсної комісії може бути голова (міської, селищної чи сільської)територіальної громади.

До складу конкурсної комісії також входять начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму  (міської, селищної чи сільської) територіальної громади, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров’я, закладів (установ) соціального захисту та представники громадськості.

16. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру може проводитися за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки.

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатку 2 Примірного положення.

18. Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 17 Положення.

Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

19. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

20. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього Положення.

21. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).

25. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 4).

27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).

28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

29. Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор інклюзивно-ресурсного центру призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства про працю.

32. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: відсутні заяви про участь у конкурсному відборі; жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; конкурсною комісією не визначено претендента.

33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

34. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті засновника інклюзивно-ресурсного центру не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                           До положення про конкурс на посади

                                                                           педагогічних працівників

                                                                           КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

Підгайчиківської сільської ради

                                                                           Коломийського району

                                                                           Івано-Франківської області

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, ________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Народився/лась ________.____________ . _______року, документ що посвідчує особу

 

паспорт серія ______ № ______________, виданий ____________________________________

_______________________________________________________________________________,

 

_______________________________________________________________________________

 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

 

__________________________________р.                                   _____________________________

                     (дата)                                                                                           (підпис)

 

Додаток 2

до Положення

 про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

 КУ « інклюзивно-ресурсний центр»

Підгайчиківської сільської ради

                                                                                                 Коломийського району

                                                                                                 Івано-Франківської області

 

 

 

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру

Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно- рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Додаток З

     до Положення

    про проведення конкурсу

 на посади педагогічних працівників

     КУ « інклюзивно-ресурсний центр»

Підгайчиківської сільської ради

                                                                                             Коломийського району

                                                                                             Івано-Франківської області

 

 

 

 

В І Д О М О С Т І

про результати співбесіди

 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

 

 

Вимоги

 

 

Бали

 

Кандидат 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

Член комісії                               ________________  ___________________________

                                                                                         (підпис)             (прізвище, імz, по батькові)

 

Додаток 4

 

     до Положення

    про проведення конкурсу

 на посади педагогічних працівників

     КУ « інклюзивно-ресурсний центр»

Підгайчиківської сільської ради

                                                                                             Коломийського району

                                                                                             Івано-Франківської області

 

 

 

П.І.П

кандидата

Види

оцінювання

Вимоги

Оцінка

Члена

Комісії № 1

Оцінка

Члена

Комісії № 2

Оцінка

Члена

Комісії

№ 3

Оцінка

Члена

Комісії

№ 4

Оцінка

Члена

Комісії

 № 5

Середній

бал

Кандидат

 №1

Іспит

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

Знання основ ведення документації ІРЦ

 

 

 

 

 

 

співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимона

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії       ________________________      ______________________

                                                                     (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

     до Положення

    про проведення конкурсу

 на посади педагогічних працівників

     КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

                                                                                             Підгайчиківської сільської ради

                                                                                             Коломийського району

                                                                                             Івано-Франківської області

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ   РЕЙТИНГ   КАНДИДАТІВ

 

П.І.П

кандидата

Загальна кількість балів

РЕЙТИНГ

 

 

 

 

 

Голова комісії       ________________________      ______________________

              (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь