ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 69-І/2021 Про затвердження Положення про виконавчий комітет та Регламенту виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради.

Дата: 09.09.2021 15:01
Кількість переглядів: 344

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Підгайчиківської

сільської ради №69-І/2021

від 28.01.2021 року

 

Положення

про виконавчий комітет ради

 

1. Виконавчим органом Підгайчиківської сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови,  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається статутом Підгайчиківської сільської ради, регламентом діяльності сільської ради, та цим Положенням, затвердженим рішенням сесії.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається сільською радою.  Кандидатури членів виконавчого комітету, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  вносить на розгляд ради сільський голова.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови,  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету сільської  ради входить також за посадою секретар сільської  ради.

5. Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський  голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради.

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

7.  До складу виконавчого комітету сільської  ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Повноваження виконавчого комітету сільської ради

  1. Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд  ради;

2) координує діяльність відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 

Організація роботи виконавчого комітету сільської  ради:

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються  сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар сільської ради  та секретар виконавчого комітету відповідно до розпорядження сільського голови, який здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними.

На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку сіл Підгайчиківської сільської ради, бюджету та фінансів, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету сільському голові за десять днів до засідання.

Ці документи включають: проект порядку денного засідання; список осіб, які запрошуються на засідання виконкому; проект рішення виконкому.

Робота виконавчого комітету проводиться за річними та квартальними планами роботи, які затверджуються рішеннями виконкому. Плани роботи готуються секретарем сільської ради з урахуванням пропозицій членів виконкому не пізніш як за 10 днів до початку наступного року або кварталу і вносяться на розгляд виконкому. За результатами роботи готуються квартальні та щорічні звіти, які заслуховуються на сесії сільської ради.

 

Засідання виконавчого комітету:

1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2.  Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.   Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило, в другий вівторок місяця.

4.  Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із заступником сільського голови, секретарем сільської ради доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

5. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.

6. Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів, довідка – 3.

7. У проектах рішень, що вносяться разом із довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

 8.  Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає сільському голові, заступнику сільського голови та членам виконкому і запрошеним на засідання.

 9.  У засіданнях можуть брати участь депутати ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.

 10.  Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

 11.   У протоколі зазначаються:

 -номер протоколу, дата, час і місце складання;

 -прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;

 -порядок денний засідання;

 -розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;

 -результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

  -прийняті рішення, рекомендації і висновки.

 12.   Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій.

 13. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні і подається на підпис сільському голові не пізніш як на третій день після засідання.

 14. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 2 днів і підписується сільським головою.

 15.   Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

 16. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

(ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

До відання виконавчих органів сільської ради  належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл,  цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку  території сільської ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком  території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності  територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до  органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл,  координація цієї роботи на  території  сільської ради;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;

б) делеговані повноваження:

1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на  території;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

 

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

(ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

3) встановлення за узгодженим рішенням  ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальної громади;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавства;

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

 

Повноваження щодо управління комунальною власністю

(ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності  територіальної громади;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на  території сільської ради, які перебувають у державній власності.

 

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

(ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

До відання виконавчих органів сільської ради належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності  територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Андрусяк Богдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Підгайчиківської

сільської ради № 69-І/2021

від 28.01.2021 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПІДГАЙЧИКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Порядок діяльності виконавчого комітету, виконавчого апарату та виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради (далі  - виконавчі органи) визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської ради та даним Регламентом.

1.2.    Регламент виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради затверджується рішенням сесії. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.3.   Регламент виконавчих органів (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком), виконавчих органів ради та виконавчого апарату сільської  ради.

1.4.   Дотримання Регламенту є обов’язковим для  усіх виконавчих органів ради.

1.5.  Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.6.  Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.7.  Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.8.  Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні ради. В особливих випадках за розпорядженням Підгайчиківського сільського голови (далі – сільський голова) або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).

1.9.  Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.

1.10.  Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

1.11.  Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.

1.12.  Члени Підгайчиківської сільської територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.

1.13.  Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати керуючого справами (секретаря) виконкому не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.

1.14.  Групи громадян (та громадяни), які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконкомом, мають право відвідувати засідання цього органу. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретарю виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.

1.15.  Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми, а також транслюванням в мережі Інтернет.

1.16.  Проекти актів та акти виконкому та виконавчих органів Підгайчиківської сільської ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.17.  Відділ загальної та організаційної роботи (далі - організаційний відділ) має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.

1.18.  Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.

1.19.  Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету.

1.21.  Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет-ресурсу) із вказівкою посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет-ресурсу) не допускається.

Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

1.22.  На офіційному веб-сайті Ради забезпечується:

-  розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету та результати поіменних голосувань членів виконавчого комітету;

-  розміщення проектів рішень виконкому та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проектів;

-   розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

 

2.  СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ,

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

2.1.    Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  сільського голови.

2.2.    Виконавчий комітет очолює Підгайчиківський сільський голова.

2.3.    Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар та старости Підгайчиківської сільської ради. До обрання старост Підгайчиківської сільської ради, рада своїм рішенням може включити до складу виконавчого комітету осіб, на яких покладено виконання обов’язків старост Підгайчиківської сільської ради. Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Підгайчиківської сільської ради.

2.4.    Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах та апараті ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.5.  На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для сільського голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.

2.6. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

2.7.  Виконавчий комітет ради:

1)   попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2)   координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Підгайчиківської сільської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

2.8. Сільський голова не пізніше 20 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між сільським головою, секретарем  ради, заступниками  сільського голови з визначенням:

-  їх повноважень і функцій;

-  підпорядкованих виконавчих органів  ради;

-  переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують  реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів  ради.

2.9.  У випадку відсутності сільського голови організацію та скликання засідань забезпечує секретар ради.

2.10.  структурні підрозділи та апарат ради підзвітні, підконтрольні раді та підпорядковані виконкому та голові громади. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

2.11.  Порядок роботи й повноваження виконавчих органів  ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради.

 

3.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ЗВІТУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

3.1. Планування роботи виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.

3.2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів.

3.3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень сільського голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, петицій громадян.

3.4.  План роботи виконкому повинен включати:

-    перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;

-   перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

-  перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.5.   До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-  про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-  про роботу виконавчого апарату та виконавчих органів ради;

-  про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

3.6.  Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають в  організаційний відділ пропозиції.

3.7.  Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює організаційний відділ.

3.8.  Організаційний відділ готує проект рішення виконкому про план роботи на відповідний період.

3.9.    Проекти планів роботи заздалегідь розглядаються сільським головою, його заступником та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.

3.10.  План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.11.  Копії рішення про план роботи виконавчого комітету загальний відділ направляє сільському голові, його заступникам, виконавчим органам ради, депутатам, членам виконкому. План виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради.

3.12.  У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або визначене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступник сільського голови інформує про це виконавчий комітет  ради.

3.13.  Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) виконкому. Виконавчі органи ради до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають в організаційний відділ інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал.

3.14.  З метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників  виконавчі органи  ради складають  плани роботи на відповідний період.

3.15.  Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи виконавчого органу приймає його керівник.

 

3.16.  План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають плани роботи відповідно до номенклатури справ.

3.17.  Звітування.

3.17.1.    Сільський голова, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній рік повноважень ради проводиться з 20 по 29 число місяця, що передує місяцю припинення повноважень Ради. Сільський голова від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.

3.17.2.   На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради сільський голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

 

4.   ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ

4.1. Форма діяльності виконкому

 Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

4.2. Підготовка проектів рішень.

4.2.1. Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями  ради, органів виконавчої влади, дорученнями  сільського голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

4.2.2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 4.2.3. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюється в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визнаної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Законом, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регулярного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією сільською радою Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п`ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією сільською радою Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією сільською радою Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

•        відсутній аналіз регуляторного впливу;

•        проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією сільською радою Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.2.4. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до організаційного відділу в друкованій або електронній формі не пізніше як за 2 робочі дні до їх розгляду питань.

4.2.5. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображаються їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

4.2.6. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на  відділ економічного розвитку та інвестицій ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу  ради - розробника проекту рішення. Відповідальним за підготовку проекту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника сільського голови згідно з розподілом обов’язків.

4.2.7. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступник  сільського голови, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

4.2.8. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

-   загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);

-  сільський голова;

-   секретар ради;

-   заступник сільського голови;

-   члени виконавчого комітету;

-   постійна комісія ради;

-   депутат (депутати), депутатська група, фракція;

-   старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).

4.2.9. Проекти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей.

4.2.10.  До проекту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради.

4.2.11.  До проектів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.

4.2.12.  До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.

4.2.13.    Автор проекту рішення готує пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одного аркушу.

         4.2.14.  Проект рішення виконавчого комітету проходить погодження (візування)  відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки і вивчення проектів рішень. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення, шляхом зазначення назви посади, прізвища, підпису та дати візування.

4.2.15.   Погодження (візування) відбувається у такій послідовності:

-   відповідальний виконавець;

-   керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;

-   керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, за яким підготовлено проект рішення;

-  керівник юридичного відділу або юрист такого підрозділу;

-  заступник  сільського голови (відповідно до розподілу обов’язків).

         4.2.16.   Візування проекту рішення є обов’язковим. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з проектом рішення.

4.2.17 Після погодження (візування) проект рішення направляється секретарю виконкому для забезпечення оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.3.    Скликання виконкому, підготовка засідання.

4.3.1. Скликає засідання виконавчого комітету сільський голова. Організаційний відділ оприлюднює розпорядження сільського голови про призначення засідань виконавчого комітету на веб-сайті сільської ради.

4.3.2. Засідання виконавчого комітету ради проводиться один раз на місяць: в другий вівторок.

4.3.3. Підготовку засідань організовує сільський голова, а у випадках його відсутності – секретар ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступник сільського голови та керівники інших виконавчих органів ради.

4.3.4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.

4.4.    Порядок денний засідання виконкому.

4.4.1. Сільський голова або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проект поряду денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання організаційний відділ  під керівництвом сільського голови (заступника сільського голови – у разі його відсутності).

4.4.2. Порядок денний розміщується (оприлюднюється) у спосіб, визначений для проектів актів виконавчих органів ради.

4.5.    Порядок проведення засідання виконавчого комітету.

4.5.1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.5.2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в разі його відсутності – керуючий справами (секретар) виконкому.

4.5.3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів після засідання надати на ім’я секретаря ради пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обґрунтовують причини відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної записки) вважається, що член виконкому був відсутній без поважних причин. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконкому відсутній без поважних причин.

4.5.4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

4.6.    Проведення засідання виконкому

4.6.1. Головуючий на засіданні виконкому:

-  веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

-   надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

-  вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;

-  вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);

-   оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;

- забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.

4.6.2. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

4.6.3. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.

4.6.4. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

4.6.5. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей.

4.6.6. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

4.6.7. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

4.6.8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

-         представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

-         особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.

4.6.9. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект рішення.

4.6.10.    На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:

-         для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

-         для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;

-         для оголошення запитань – до 1 хвилини;

-         для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

-         для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.6.11.  Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності депутатів та посадових осіб Підгайчиківської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.

4.6.12.   Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності головуючий, за погодженням з повноважною більшістю виконкому, може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.

4.7.    Скорочене обговорення.

4.7.1. За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проекту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.

4.7.2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проекту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.

4.8.    Голосування

4.8.1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

-         в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення  головуючий ставить такий проект на голосування за основу;

-         після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;

-         проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.

-         якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

4.8.2. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.

4.8.3. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проекту рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

4.8.4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.  

4.8.5. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.

4.8.6. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

4.8.7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.

4.8.8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.

4.8.9. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

4.9.    Особливості позачергових засідань

4.9.1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків сільський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

4.10.  Фіксування засідання виконавчого комітету.

4.10.1.    На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюють працівники організаційного відділу. Організаційний відділ протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проект рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.

4.10.2.  Протоколи засідань виконкому підписує  сільський голова або секретар, що виконує його обов’язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.

4.10.3.   Після підписання протоколу загальний відділ надсилає виконавчим органам  ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені виконкомом доручення з окремих питань, завірені печаткою загального відділу. Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 2 років, після чого передаються в архівний відділ  ради.

 

 5. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ.

5.1.    Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому сільський голова (у визначених випадках секретар ради) підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконкому.

5.2.    Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.

5.3.    Підписані рішення виконавчого комітету реєструються організаційним відділом, де вказується дата ухвалення рішення та присвоюється номер.

5.4.    Загальний відділ протягом 5 робочих днів після підписання рішень сільським головою надсилає їх копії, належним чином завірені, виконавчим органам ради та відповідним особам, яких стосується дане рішення  під розпис або рекомендованою кореспонденцією.

5.5.    Допускається надсилати копії рішень з організаційних питань (про затвердження плану роботи виконкому, проведення заходів на території всіх сіл ради тощо) виконавчим органам  ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на офіційну електронну адресу одержувача). В такому випадку паперові копії документа надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику сільського голови (відповідно до розподілу обов'язків), відповідним відділам.

5.6.    Організаційний відділ надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.

5.7.    Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету сільським головою. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.

5.7.1. Сільський  голова може зупинити дію рішення  виконкому своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Підгайчиківської сільської ради.  Обгрунтування незгоди сільського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.

5.7.2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.

5.7.3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

 Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

5.8.    Контроль. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету здійснюють постійні комісії ради.

5.8.1. Організація роботи по контролю за виконанням рішень ради та виконкому покладається на  голову громади та секретаря ради.

5.8.2. За результатами перевірки постійні комісії можуть ухвалювати висновки і рекомендації і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк встановлений постійною комісією.

5.8.3. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

 

6.   ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РОЗПОРЯДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ З

ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ.

6.1.    Сільський голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

6.2.    Розпорядження  сільського голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.

6.3.    Проекти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступників сільського голови. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

6.4.    Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на відділ економічного розвитку та інвестицій. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акту є керівник відділ економічного розвитку та інвестицій.

6.5.    У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати двох аркушів.

6.7.    Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

У випадку підготовки розпорядження сільського голови на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проекту розпорядження додається копія відповідного документа.

6.8.    У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю або указується, що воно втратило чинність.

6.9.    Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів розпоряджень, несуть керівники виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступники  сільського голови, які беруть участь у  підготовці та погодженні проектів.

6.10.  Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов'язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

6.19.  Погоджені проекти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів,  юридичними висновками) передаються голові громади для розгляду.

6.20.  Розпорядження набуває чинності після його підписання сільським головою (або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації.

6.21.  Організаційний відділ реєструє підписані розпорядження сільського голови таким чином: проставляється дата реєстрації та порядковий номер розпорядження (нумерація ведеться з початку поточного року).

6.22.   Організаційний відділ забезпечує надсилання копій розпоряджень сільського голови особам (відділам ради) згідно з переліком надсилання копій, погодженим з розробником проекту розпорядження. Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про скликання сесій  ради, призначення засідань виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) в електронному вигляді (шляхом надсилання сканованих копій цих документів на офіційну електронну адресу отримувача).

6.23.   Організаційний відділ доводить розпорядження сільського голови з найбільш важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби масової інформації (Інтернет-ресурси).

 

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ВИКОНКОМОМ ТА СІЛЬСЬКИМ ГОЛОВОЮ

7.1. Виконком та сільський голова для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).

7.2.    До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступник  сільського голови, представники виконавчих органів  ради, а також депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.

7.3.    Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.

7.4. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

1) засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання);

2) порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

можливість реалізації прав членів виконавчого комітету ради;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

4) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного характеру, визначені законом;

5) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;

6) на проекти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

7.5.    Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

 

8.  ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ.

8.1.  Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через постійне оновлення інформації на веб-сайті ради.

8.2.    Керівники виконавчих органів  ради:

-   з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали загальному відділу за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради;

-  для оприлюднення інформації у друкованих ЗМІ надають необхідні матеріали, а також готують проекти вітальних адресів з нагоди державних і професійних свят та передають їх у відділ загальної та організаційної роботи, в електронному та друкованому вигляді у строк, погоджений із підрозділом, який відповідає за розміщення інформації у ЗМІ.

-  загальний відділ розміщує інформацію про діяльність ради та її виконавчого комітету, а також ухвалені рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови на веб-сайті ради.

 

9.   ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЖИМ РОБОТИ  ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

9.1. В усіх виконавчих органах  ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

-  з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15;

-  у п'ятницю з 08.00 до 16.00;

-  обідня перерва з 12.00 до 13.00.

9.2.    Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується. Усі факти перебування у неробочі дні в адміністративних приміщеннях Підгайчиківської сільської ради чи її виконавчих органів фіксуються у відповідному журналі, який ведеться у кожній будівлі окремо.

9.3.  За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.

9.4. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь