ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 36-І/2020 Про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту, туризму, культури Підгайчиківської сільської ради

Дата: 09.09.2021 14:09
Кількість переглядів: 340

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії

Підгайчиківської сільської  ради 

від  22.12.2020  року №36-І/2020

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти, молоді та спорту, туризму, культури

Підгайчиківської сільської ради

1.Загальні положення

1.1 Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської  ради    (далі – Відділ) утворюється Підгайчиківською сільською радою, підзвітний і підконтрольнийПідгайчиківській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету Підгайчиківської сільської   ради, сільському голові, заступнику голови з питань діяльності органів  виконавчої влади (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень, підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про  захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого  самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету  Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями Підгайчиківської сільської   ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, даним  Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.4. Відділ не є юридичною особою публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та  своїм найменуванням, власні бланки.

1.5. Місцезнаходження:

Підгайчиківська сільська рада

с.Підгайчики, вул.Соборна, 12А

Коломийського р-ну,

Івано-Франківської обл.

78256

 

Роб. тел.:03433-65284

1.6. Назва

- повна: Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради

- скорочена: Відділ освіти, молоді та спорту 

2. Мета відділу

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої само реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої  дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та  державної політик з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних  послуг в сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для  задоволення потреб та інтересів Підгайчиківської сільської ради.

3. Основні завдання, функції, обов’язки та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місце вого самоврядування у сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту, культури, туризму. 3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної,  повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист  учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері  освіти, фізичної культури і спорту;

3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового  забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладівта закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;

3.1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та  закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популя ризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкульту рою і спортом мешканців громади;

3.1.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення  умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешкан ців громади;

3.1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів які забезпечують умо ви для заняття фізичною культурою та спортом та координує їх діяльність;

3.1.7 Забезпечує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.1.8 Організовує заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

      3.1.9 Здійснює повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.1.10 Готує проекти актів Підгайчиківської сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру;

3.1.11. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що  відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

3.1.12. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані мате ріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Підгайчиківської сільської ради;

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного  законодавства. 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіаль ної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання від повідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів;

 3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти;

3.3.3. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3.3.4. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів ради та координує відповідну діяльність спортивних та  фізкультурно-оздоровчих, культурних комунальних установ і закладів ради;

3.3.5. Сприяє організації фізкультурно-спортивних, культурних та туристичних заходів серед широких  верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного  виховання дітей i молоді;

3.3.6. Розробляє i подає на розгляд Підгайчиківської сільської ради пропозиції до  проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, молоді, фізичної культури та  спорту, культури, туризму.

3.3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток  освіти, молоді та спорту, культури, туризмувгромаді; організовує з цією метою збирання  та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.3.8. Забезпечує виконання рішень Підгайчиківської сільської ради, виконавчого  комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

3.3.9. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту на територіїПідгайчиківської сільської громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі навчальних, молодіжних та спортивних закладів, будинків культури, бібліотек незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян;

3.3.10. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції  до виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади;

3.3.11. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу  пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля;

3.3.12. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

3.3.13. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

 3.3.14. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних закладах спортивного профілю;

3.3.15. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.3.16. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

3.3.17. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповно літніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.18. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, коорди нує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад  та інших творчих змагань серед учнів;

3.3.19. Забезпечує участь дітей у спортивних, творчих, наукових, культурних  тощо чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

3.3.20. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

3.3.21. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, перед бачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників на вчально-виховного процесу;

3.3.22. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних  працівників, організовує їх атестацію відповідно до вимог законодавства про  освіту;

3.3.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, молоді та спорту;

3.3.24. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів, установ освіти,  молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати гос подарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи  відповідно до компетенції Відділу;

3.3.25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів;  введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним об ладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним  інвентарем;

3.3.26. Координує господарську діяльність навчальних, спортивних, культурних, молодіжних і дитячих закладів Підгайчиківської сільської ради до нового навчального року, до роботи  в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.3.27. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності, що  віднесені до сфери повноважень відділу та надає практичну допомогу у прове денні відповідної роботи;

3.3.28. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів молодіжного і спортивного спрямування;

3.3.29. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних  закладів, закладів спортивного та молодіжного спрямування, які перебувають у  комунальній власності, аналізує фінансові звіти;

3.3.30. Координує формування та використання закладами та установами освіти, молоді і спорту видатків загального та спеціального фондівбюджету громади,  а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

3.3.31. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом  участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвит ку освітньої галузі, фізичної культури і спорту, культури та туризму розгляду питань, що належать до  його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-пе дагогічних працівників, спортсменів тощо;

3.4.2. Скликати наради, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів  та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.3. Вносити пропозиції щодо фінансування молодіжних, дитячих закладів,  навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, будинків культури, бібліотек, брати  безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади;

3.4.4. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами інших  країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.

3.4.5. Створювати ради керівників навчальних закладів, громадські ради профільного спрямування. Положення про відповідні ради та їх персональний склад  затверджуються головою наказом начальника відділу.

 

4. Структура відділу

4.1. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується сільським головою за пропозицією начальника Відділу відповідно до порядку складання,  розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів установ.  Штатний розпис Відділу затверджується у межах загальної чисельності та фонду  оплати праці працівників.

4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням сільського голови.

5. Система взаємодії відділу

5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими  структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та  організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою в установленому законом порядку.

6.2. Начальник Відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

6.2.2. Несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за неви конання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань та реалізацію  його повноважень.

6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує посадові інструкції  працівників Відділу.

6.2.4. Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти, молоді і спорту, культури, туризму, що фінансується з бюджетуПідгайчиківської сільськоїради.

6.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

6.2.6. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до  дисциплінарної відповідальності, присвоєння рангів, призначення на посаду і  звільнення з посади працівників Відділу.

6.2.7. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів шодо реалізаціїї  норм антикорупційного законодавства.

6.2.8. Звітує про роботу Відділу перед Підгайчиківської сільської радою, виконавчим комі тетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на  вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час.

6.2.9. Вносить пропозиції для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Підгайчиківської сільської ради з питань, що належать до повноважень Відділу, розробляє  проекти відповідних рішень Підгайчиківської сільської ради та її виконавчого комітету

6.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

6.2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного  законодавства.

7. Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Підгайчиківської сільської ради,  які виділені на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету Підгайчиківської сільської  ради, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

7.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням Підгайчиківської сільської ради.

7.5. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю Підгайчиківської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Підгайчиківської сільської ради у встановленому законом порядку.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь