ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 25-І/2020 Про Програму розвитку освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

Дата: 08.09.2021 16:56
Кількість переглядів: 399

Фото без опису

Затверджено рішенням

Підгайчиківської сільської ради

від  10 грудня 2020 р.

№ 25-І/2020

 

Програма розвитку освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

№ п/п

Тип програми

Програма розвитку

1

Підстава для розробки програми

Програмно-цільового забезпечення розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого, переорієнтація освіти на забезпечення рівного доступу до якісної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитівнаселення

2

Нормативно-правова база Програми

КонституціяУкраїни

ЗакониУкраїни: «Проосвіту»;

«Про дошкільну освіту»;

 «Про загальну середню освіту» (зізмінами)

 «Про позашкільну освіту»;

 «Про охорону дитинства»;

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»; «Про фізичну культуру та спорт»;

 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами);

 «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

 «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах»;

«Про захист персональних даних»;

«Про місцеве самоврядування в Україні» «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»;

 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року»;

 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

«Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» №684від 13.09.2017;

«Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»№ 826 від 14.06.2002;

«Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» № 305 від 12.03.2003;

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004;

«Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» № 1121 від 05.10.2009 ;

 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів» № 1122 від 05.10.2009;

«Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» № 521 від 01.06.2010;

«Про затвердження Положення про освітній округ» № 777 від 27.08.2010; «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду» № 311 від 30.03.2011;

«Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» № 549 від 24.07.2013;

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» № 607 від 21.08.2013;

«Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів» №856 від 19.06.2002;

 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» № 385 від 06.08.2014;

 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15 серпня 2011;

 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» № 545 від 12.07.2017

«Про запровадження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.10.2005.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010№ 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»;

4

Розробник програми

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, дітей, сімї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури та спорту;

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризмуПідгайчиківської сільської територіальної громади

6

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму,заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільноїосвіти Підгайчиківської сільської територіальної громади, громадські організації,батьки.

7

Мета Програми

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Підгайчиківської сільської територіальної громадивідповідно до вимог суспільства. Забезпечення ефективного управління системою освіти громади

8

Завдання Програми

Розвиток дошкільної, загальної середньоїосвіти. Створення механізмів державно-громадського регулювання якості регіональної освіти шляхом:

- чіткої координації діяльності державних органів управлінняосвітою та громадських інститутів освітньої політики;

 - урізноманітнення форм неперервної освіти педагогів та управлінців, запровадження системи їхньогостимулювання;

- переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягненьздобувачів освіти.

-організації незалежної експертної оцінки та наукового супроводу на всіх рівнях реалізаціїПрограми.

Забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фаховоїмайстерності. Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічнихтехнологій. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

Формування в здобувачів освітиздорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту ітуризму. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи освіти  територіальної громади. Розвиток міжрегіонального та міжнародногопартнерства.

Приведення матеріально-технічного стану кожного навчального закладу та освітньої установи до потреб модернізації галузі.

9

Терміни реалізації програми

2021-2023 роки

10

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у системі освіти територіальної громади.

11

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти освітньої субвенції, місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

12

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі:

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів

 

коштів державного бюджету

У межах фінансування

 

коштів місцевого бюджету

У межах фінансування

 

коштів інших джерел не заборонених законодавством

У межах фінансування

13

Очікувані результати Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Підгайчиківської сільської територіальної громадивідповіднодовимогсуспільства, запитівособистостітапотребдержави.

14

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти.

 

 І. Загальна характеристика

           Програма розвитку освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблена і спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи освіти в  територіальній громаді, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості.

 ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Підготовка Програми зумовлена стратегічним розвитком України та її інтеграцію в Європейське співтовариство, процесами модернізації національноїсистемиосвіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента, забезпеченням наступності та неперервності в її розвитку.

 Загальна спрямованість модернізації освіти  територіальної громади полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів  територіальної громади у якісній та доступній освіті. Стратегічний курс суспільства на посилення ролі об’єднаних громад в урегулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовлюєпереоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін. Виважена та гнучка освітня політика має успішно реалізовуватися через Програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам розвитку .

 Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в  територіальній громаді є особистість, здатна успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентоздатності країни в європейському і світовому просторі.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти  територіальної громади, створення освітнього середовища, що, задовольняючи запити в якісній освіті населення громади, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріямосвіти.

Програма започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави.

За структурою Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування, усі підрозділи її взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, забезпечено отримання якісних послуг у закладах загальної середньої освіти в сільській місцевості, забезпечено розвиток інтелектуального потенціалу молоді, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічнихновацій.

 Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації регіону, що вимагатимуть відповідного реагування системи освіти громади.

 Провідна ідея Програми - якісна освіта через відкритий доступ, оптимальність використання ресурсів, комфортність учасників навчально- виховного процесу.

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту освіти, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти територіальної громади, стимулюватиме розвитку творчого потенціалу вчителя, підвищення його професійної майстерності, розв’язання комплексу завдань у питаннях пошуку, розвитку, заохочення й підтримки обдарованих і талановитих дітей і підлітків, підготовки їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, проведення конкурсу «Учитель року».

 ІІІ. Мета Програми

Метою програми є:

 - забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти територіальноїгромади;

 - забезпечення умов рівної доступності населення громади до сучасної якісноїосвіти;

 - суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потребдитини;

 - створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісноїосвіти;

 - створення у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах громади умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу;

 - створення в  територіальні громаді єдиного інформаційно- навчального простору освіти для забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальномупроцесі;

 - удосконалення позашкільної освіти, створення можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості у позаурочний час;

- створення сприятливих умов для виявлення, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;

- забезпечення відповідального ставлення здобувачів освіти до особистого здоров’я, вміння протистояти шкідливим звичкам та неадекватнійповедінці;

- забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти та педагогічнихпрацівників;

 - забезпечення якісного харчування дітей у освітніх закладахгромади;

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально- технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі;

 - реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

 

ІV. Шляхи та засоби виконання Програми

Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:

- забезпечення подальшого структурного і якісного розвитку мережі навчальних закладів з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітньогосередовища;

 - модернізація мережі закладів загальної середньої освіти, розвиток опорнихшкіл;

- удосконалення системи роботи з національно – патріотичноговиховання;

- заохочення і підтримка обдарованих дітей, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання здобувачів освіти та їх наставників. Популяризація досягнень здобувачів освіти та поширення досвіду роботи педагогічних і науково- педагогічнихпрацівників;

- створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Запровадження у навчальних закладах посад учитель- асистент тавихователь-ассистент;

 - удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на основі інноваційних моделей формування освітніх компетентностей;

 - вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальнихумов;

 - поглиблення міжнародного співробітництва з питань реалізації кращих зразків європейськоїосвіти;

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення педагогічної культури педагогічних працівників та розвиток педагогічної творчості в освіті, удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, їх професійної діяльності та післядипломноїосвіти.

 - створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розширення та розвитку мережі гуртків та секцій на базі навчальнихзакладів;

 - забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної освіти громади сучасним матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньоюлітературою;

- оздоровлення дітей пільгових категорій;

 - забезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в закладахзагальноїсередньої, дошкільної освіти територіальної громади, активізація участі територіальної громади в йогоорганізації;

- оновлення їдалень (технологічного, холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду, меблів,тощо);

- оснащення навчальних закладів громади сучасними навчально- комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

- оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та енергозбереження. Програма виконується в один етап.

Строк реалізації Програми – 2021-2023 роки.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

5.1. Розвиток дошкільної освіти

Завдання:

 - забезпечення максимального охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення їїякості;

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

- створення системи додаткових освітніхпослуг;

- комп’ютеризація, впровадження інноваційних методик навчання дітей, створення сайтів дошкільнихзакладів;

 - розвиток нових форм дошкільної освіти відповідно до запитівнаселення;

- забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з особливими потребами, дітей зінвалідністю;

- забезпечення інтегрованого підходу до розв’язання проблем психологічного розвиткудитини;

- створення умов для інтелектуального розвитку, підтримки обдарованих і талановитих дітей дошкільноговіку;

 - реалізація у практиці роботи здоров’язберігаючи технологій;

 - здійснення соціально-педагогічного патронатусім’ї;

- посилення соціального захисту дітей дошкільноговіку;

- забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників дошкільних закладів;

- активізація участі батьків у освітньому процесі дошкільного навчального закладу, підвищення їх загальної педагогічноїкультури;

 - модернізація та зміцнення матеріально-технічноїбази дошкільних навчальнихзакладів;

 - покращення системихарчування;

 - впровадження енергозберігаючихтехнологій;

- забезпечення протипожежногозахистубудівель таприміщень закладів дошкільної освіти;

- капітальний ремонт Загайпільського ЗДО;

 - інвентаризація об’єктів нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів будівель ПідгайчиківськогоЗДО;

- виготовлення проектної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ЗагайпільськогоЗДО

Очікувані результати:

 - удосконалення та розвитокмережізакладівдошкільноїосвіти;

- 100% охопленнядітей 5-тирічноговікудошкільноюосвітою;

 - підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти, забезпечення її якості тадоступності;

 - розроблення програми планування здоров’язберігаючих технологій у всіх видах пізнавальноїдіяльності;

- підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти відповідно до сучасних потреб;

- покращення якісних показників здоров’я дітей дошкільноговіку;

 - забезпечення системидодаткових освітніхпослуг,спрямованихна створення умов розвиткуособистості;

 - створення розвивальногосередовища длядітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальнихособливостей;

- забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним обладнанням, навчально-методичнимиматеріалами;

- забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій (замінавікон, дверей, дахів, утепленняфасадів);

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

- забезпечення розвиткусистемиперепідготовки тапідвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

                         

                          5.2. Розвиток загальної середньої освіти

 5.2.1. Підвищення якості шкільної освіти

Завдання :

- забезпечення для населення  територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінноїосвітинезалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів; - досягнення новоїсучасної якості загальної середньоїосвітиз варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей здобувачів освітніхпослуг;

- максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до їх сутності, здібностей таособливостей;

- якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, впровадження різних форм навчання (у т.ч. вечірнього, екстернатного, домашнього, змішаного, дистанційного);

 - забезпечення наступності між дошкільною та початковоюосвітою;

 - відпрацювання нових моделей (у тому числі опорних закладів), ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно- комп’ютерних та інших ресурсів, - широкого доступу до інформаційних ресурсівІнтернету;

 - розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожномузакладі загальної середньої освіти;

 - створення умов для організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спорту;

 - забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційногорозвитку, - сучаснихпринципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланкахосвіти;

 - досягнення якісних змін інформаційних потоківта комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та у відділі;

 - застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обмінуінформації;

 - оновленняйудосконаленняматеріально-технічноїтанавчально-методичноїбазизакладів загальної середньої освіти;

- участь в освітніх, культурних проектах проєктах та залучення спонсорів;

- мотивувати вчителів на вищу продуктивність праці різними заохоченнями;

- скликання консиліумів по проблемних питаннях закладів та викладання окремих предметів;

 - виготовлення проектної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за потреби

Очікувані результати:

 - розвитокмережівсіхтипівзакладів загальної середньої освіти;

 - впровадження нових державних стандартів загальної середньоїосвіти;

- створення рівних умов для доступностіздобувачів освітидоякісної загальноїсередньоїосвіти;

 - підвищенняякостінавчально-виховного процесузурахуванням досягнень педагогічної науки та якості надання освітніхпослуг;

 - забезпечення якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічнихкадрів;

 - підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологійнавчання;

- підвищення рівня мотивації серед педагогів;

- забезпечення навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами; покращення матеріально-технічної та навчальноїбази закладів загальної середньої освіти.

Обсягфінансування завдань,визначених урозділ програми, уточнюється щороку при формуванні відповіднихбюджетів.

5.2.2.Робота з обдарованими і талановитими дітьми тамолоддю

Завдання:

- створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньоїосвіти;

 - удосконалення та оновлення науково-методичного забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та молоді до якісної освіти;

- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей тамолоді;

 - удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми;

- здійснювати видавництво кращих робіт здобувачів освіти та методичних матеріалів педагогічних працівників;

 - модернізація обладнання у закладах освіти з метою створення умов для роботи з обдарованоюмолоддю;

 

Очікувані результати:

- створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей тамолоді;

- створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації обдарованої учнівськоїмолоді;

- забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальнихзакладах;

 - розширення мережі навчальних закладів з поглибленим і профільним вивченням окремихпредметів;

- підвищення результативності учнів у олімпіадах, змаганнях таконкурсах;

- консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій через різні форми роботи з обдарованоюмолоддю;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;

 - підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг, які надаються учителям, що працюють з обдарованимидітьми;

- видавництво здобувачів освіти науково-дослідницьких робітздобувачів освіти, збірників методичних матеріалівпедагогічних працівників;

 - узагальнювати передовий педагогічний досвід педагогічних працівників, що мають систему роботи з обдарованими дітьми та поповнювати відповідний інформаційно-ресурсний банкданих;

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти  територіальноїгромади.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми , уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

5.2.3. Збереження та розвиток здоров’я через освіту

Завдання:

 - покращення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах на основі наступності і безперервностіосвіти;

 - розширювати мережу факультативів, гуртків, спецкурсів для здобувачів освіти;

 - створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, виховання в дітей, здобувачів освіти та молоді особистої відповідальності за власне здоров’я і здоров’я родини, навичоксамо-збереження;

- налагодження раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров’я здобувачів освіти матеріально-технічних і санітарно-гігієнічнихумовах;

- проводити профілактичну, оздоровчу та еколого-валеологічну освітню діяльність;

 - об’єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічногоздоров’я;

- навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільнихцінностей;

 - організація активного дозвіллядітей;

- удосконалити систему роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму;

- розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників громади щодо використання здоров’я зберігаючи технологій;

- популяризація здорового способу життя через єдиний інформаційний простір;

 - забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для підтримки відповідних санітарно-гігієнічних умов у навчальних закладах з метою збереження здоров’я учасників освітньогосередовища;

 - утримувати на належному рівні стадіони та спортивні майданчики навчальних закладів, регулярно поновлювати спортивнийінвентар;

Очікувані результати:

- підвищення дієвості та ефективності роботи системи оздоровчих заходів у навчальнихзакладах;

- формування здорового способу життя в здобувачів освіти через підвищення якості викладання основ здоров’я на основі методики розвитку життєвихнавичок;

 - профілактика шкідливих звичок, збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу;

- підвищення валеологічної освіченості здобувачів освіти;

 - організація роботи оздоровчих таборів із денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти;

- ознайомлення педагогів з інноваційними методами формування здорового способужиття;

 - підвищення поінформованості освітян з питань здоров’язбережувальних технологій;

- покращення якісних показників фізичної підготовки дітей тапідлітків;

 - активна участь здобувачів освіти в спортивних змаганнях, заходах з протипожежної безпеки, безпеки руху, захисту людей від техногенних небезпек, природних небезпек.

5.2.4. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітнімипотребами

Завдання :

- забезпечити раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

- створення інклюзивно-ресурсного центру;

- поновлювати банк даних дітей з особливимипотребами;

- здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;

 - упроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;

 - здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти громади для роботи з дітьми, які мають особливі освітніпотреби;

 - забезпечити в навчальних закладах соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 - пропагування та популяризація культури здорового способужиття;

- поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності навчальних закладівгромади.

Очікувані результати:

 - забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісноїосвіти;

- удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувають у несприятливих умовах та екстремальнихситуаціях;

 - поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов функціонування психолого-медико-педагогічної консультації, логопедичних пунктів, навчальних кабінетів практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти для організації роботи дітей з особливими освітнімипотребами;

- створення умов дляякісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

Обсяг фінансування завдань, визначених у розділі програми, уточнюється щороку при формуванні відповідних бюджетів.

 

5.2.5. Профільне навчання

Завдання:

- забезпечити рівний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійноїпідготовки;

 - удосконалювати систему допрофільної підготовки здобувачів освіти;

 - забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання з урахуванням регіональних умов функціонування системи освітигромади;

 - сприяти поєднанню загальної середньої та професійноїосвіти;

- виявлення на ранніх етапах навчання здібностей дитини до того чи іншого видудіяльності;

 - налагодити зв’язки загальноосвітніх навчальних закладів з вищими та науково-досліднимиустановами;

- забезпечити зв'язок школи і місцевоговиробництва;

 - здійснювати моніторинговийсупровідефективностіпрофільного навчання;

- забезпечити допрофільну підготовку здобувачів освіти шляхом введення поглибленого вивченняпредметів;

- забезпечити методичний супровід безперервного навчання педагогічних працівників, які працюють в профільнійшколі;

- створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільногонавчання.

 

Очікувані результати:

- створення умов для вибору учнями профілю навчання та професійної орієнтації згідно з їхнімиінтересами;

 - впровадження нових моделей профільногонавчання;

- підготовка педагогів для реалізації профільногонавчання;

- забезпечення оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників.

5.2.6. Організація харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти

 Завдання :

 - організація якісного, збалансованого та дієтичногохарчування;

 - забезпечення безкоштовним харчуванням здобувачів освіти 1-11 класів пільгових категорій, а сааме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або мобілізовані в зону антитерористичної операції;

 - забезпечення харчування здобувачів освіти 1-4 класів , які не відносяться до пільгових категорій за рахунок коштів сільського бюджету;

 - забезпечення витрат комунальних послуг та енергоносіїв для приготування обідів з організації харчування здобувачів освіти;

- забезпечити шкільні їдальні енергозберігаючим, технологічним та холодильним обладнанням, інвентарем для харчоблоків, посудом для приготування їжі та харчування дітей, меблями;

 - забезпечення санітарним одягом обслуговуючий персонал харчоблоку, миючими та дезінфікуючими засобами;

- удосконалювати естетичне оформлення обідніхзалів.

 - проведення ремонту електромереж, водогонів, каналізацій, заміни вентиляційних систем.

 Очікувані результати:

 - поліпшення якостіхарчування, забезпечення відповідності до нових, сучасних критерій;

- поліпшення показників здоров’я загальноосвітніх шкіл, створення сприятливих умов для його збереження й зміцнення, нормального росту і розвитку здобувачів освіти;

- створення в їдальнях і на харчоблоках умов, що відповідають вимогам санітарно-епідеміологічних правил і норм, естетичне оформлення обідніх залів, сприяння підбору найкращих постачальників продуктів за помірними цінами;

- здійснення комплексного підходу до оснащення їдалень та харчоблоків відповідно до сучасних вимог технології харчовоговиробництва.

 

5.2.7. Організація оздоровлення та відпочинку дітей та здобувачів освіти

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Запорукою майбутнього кожної держави є здоров’я її населення. Екологічні, економічні, соціальні проблеми в суспільстві зумовлюють негативну тенденцію до погіршення фізичного, морального, психічного благополуччя громадян.

Важливим постає питання в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я підростаючого покоління, реалізації конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок, як невід’ємної складової державної політики. В зв’язку з впливом різних факторів стан здоров’я дітей погіршується. Стресові перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку сприяють розвитку у них різних хронічних захворювань.

 Економічні негаразди у державі викликають стрімке погіршення рівня життя багатьох сімей об’єднаної громади. Зростає кількість сімей з дітьми, сімейний бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину. Залишається тенденція до збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких в громаді нараховується багатенько.

Завдання:

- покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечення безкоштовного перебування таких категорій дітей на оздоровленню в таборах та санаторіях;

 - створення оптимальних умов у дитячих закладів для оздоровлення та відпочинку;

 - розвиток творчих здібностей дітей та молоді, формування здорового способу життя та патріотичне виховання.

5.2.8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством. Та залученням небайдужих благодійників.

Очікувані результати:

 Виконання програми дасть змогу:

 - збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- підвищити якість оздоровчих послуг;

- зміцнити матеріально-технічну базу дитячих закладів, де відбувається оздоровлення та відпочинок дітей;

- підвищити рівень інформаційного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

VI. Інформаційно-навчальне середовище системи освіти

6.1. Єдиний інформаційно-освітнійпростір

Завдання :

- підвищенняякостіосвітичерезподальшевпровадженняінформаційно-комунікаційнихтехнологій, якінадаютьстимулюючийвпливнатворчийрозвитокособистості;

 - здійсненнякомплексноїінформатизаціїосвітирегіонучерезстворенняінформаційно-навчальногосередовища,запровадженняновітніхінформаційнихтехнологійунавчальний процес, системутестовогооцінюваннязнань;

 - проводити заміну технічно-застарілої комп’ютерноїтехніки;

 - забезпечення доступності до інформаційних ресурсівтамедіаосвіти;

 - забезпечення умов вільного доступу до якісної освіти через інтернет;

 - розвиток мереж інформації та знань на регіональномурівні;

 - підвищення інформаційної компетентності учасників освітнього процесу.

Очікувані результати:

 - підвищення якісного рівня освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти;

- оновлення матеріально-технічної бази в закладах загальної середньої освіти громади;

- доведення показника підключення закладів освіти до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів до 100%;

- завершення створення єдиної освітньої мережі Інтернет в регіоні для доступузакладів загальної середньої освіти до світових інформаційних ресурсів татехнологій;

- вдосконалення дистанційного навчання здобувачів освіти та вчителів, що надасть можливість створення умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають на довготривалому лікуванні, виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями тавченими;

- створення мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу;

- підвищення рівня інформаційної компетентності та культури учасників освітнього процесу;

 - модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- створення локальних інформаційних мереж закладів освіти та установ, єдиного інформаційного освітнього простору громади з комп’ютерною технологією збирання та опрацюванняінформації.

6.2. « Шкільна бібліотека»

Завдання:

 - забезпечити заклади освітигромади навчально-методичними комплексами нового покоління, які відповідають державним та освітнім стандартам і спрямовані на розвиток особистості здобувачів освіти;

 - обладнати бібліотеки закладів освіти комп'ютерами та створити сучасні індивідуальні робочі місця для самостійного пошуку і опрацювання інформації здобувачами освіти тавчителями;

 - реалізувати можливість замовлення необхідної літератури за допомогою електронного документообігу таІнтернет-технологій;

- удосконалити матеріально-технічну базу шкільних бібліотек;

 - сприяти утворенню єдиної бібліотечно-інформаційної мережі громади;

- підвищитиінформаційнукультуруучасниківосвітнього процесу.

Очікувані результати:

- підвищитиінформаційнукультуруучасниківосвітнього процесу;

 - створення в кожному закладі загальної середньої освітибібліотечно-інформаційногомедіацентру;

 - забезпечення інформаційного супроводу освітнього процесу;

- створення єдиного освітньо-інформаційного простору регіону.

 

VІІ. Позашкільна освіта

Завдання:

 - створення мережі гуртків та секцій відповідно до потреб здобувачів освіти та їх батьків;

 - забезпечення матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;

 - забезпечення здобуття знань, умінь та навичок за інтересами, потреби у творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля молоді;

 - розробка та впровадження нових виховних програм, технологій;

 - формування банку даних щодо нормативно-правової бази функціонування та розвитку позашкільної освіти.

Очікувані результати:

 - впровадження якісно нових форм організації позашкільної освіти, задоволення освітніх потреб дітей шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладної, туристично-краєзнавчої та інших видів творчості;

- забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх дозвілля через систему позашкільної освіти;

 - залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою, схильних до правопорушень, дітей соціально-незахищених категорій (з багатодітних та малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт, тих, які потрапили у скрутні життєві обставини, дітей з особливими освітніми потребами);

- забезпечення позашкільного навчального закладу науково-методичними матеріалами;

 - зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного навчальногозакладу;

- створення дієвих систем багатоканального фінансування галузі, інформатизації позашкільної освіти;

 - розробки педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів модифікованих та авторських програм гурткової роботи, участь в обласних та всеукраїнських конкурсах науково-методичних розробок за напрямами позашкільної освіти;

- створення умов для налагодження співробітництва та обміну досвідом з питань розвитку талантів і здібностей дітей із закладами освіти в Україні та закордоном.

                                              VІІІ. Кадровезабезпечення

Завдання:

 - сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальнихзакладів та переведення працівників на повне тижневе навантаження;

 - сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

 - забезпечити належні та комфортні умови організаційно-педагогічноїроботи;

 - сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічнихпрацівників;

 - розвивати єдине інформаційне середовище системи освіти громади на базі порталу управління освіти, що дасть можливість оперативного доступу до необхідної інформації споживачам освітніхпослуг;

 - здійснювати підготовку педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами;

 - забезпечувати науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, обдарованимиучнями.

 Очікувані результати:

- забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичнихкадрів;

- здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу;

- забезпечення мотивації до неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічногосуспільства;

- стабілізація кадрового складу закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодихфахівців;

- поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їхньої професійноїдіяльності.

 

ІХ. Партнерство та співпраця

Освіта без кордонів

Завдання:

 - забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних змістовних програм регіонального та міжнародного освітньогопартнерства;

 - налагодити міжрегіональне співробітництво з метою обміну та поширення педагогічногодосвіду;

 - брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, тренінгах, круглих столах, інтернет-конференціях,вебінарах;

 - удосконалювати форми й методи партнерськоїспівпраці;

 - залучати здобувачів освіти та педагогічних працівників громади до участі у міжнародних освітніх проектах, програмах таконкурсах.

Очікувані результати:

 - підвищення рівня та якості освіти в закладах загальної середньої освіти через поширення прогресивного міжнародногодосвіду;

 - налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між навчальними закладами регіону та закордонними українськими школами й освітніми центрамизарубіжжя;

- зростання рівня поінформованості педагогів громади щодо європейського освітньогопростору;

 - розробка та реалізація спільних міжнародних освітніхпроектів.

 

Х. Перелік завдань і заходів програмита очікувані результати виконання Програми

1. Забезпечення для населення громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку: безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державнихстандартів.

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачіво світніхпослуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного здобувача освіти до їх сутності, здібностей та особливостей.

 3. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров'я, захист, право особистості здобувачів освітив освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.

4. Упровадження технологій управління на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.

 5. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланкахосвіти.

6. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обмінуінформації.

7. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи до освіти, упровадження сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в навчальнихзакладах.

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

 - якості освітнього процесу в навчальних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти вдержаві;

- задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освітипослуг.

Ці результати конкретизуватимуться у:

- створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Підгайчиківської сільської територіальноїгромади;

 - досягненні якості мережі навчальних закладів за змістом освіти, формами і мовою її здобуття;

- безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров'яучасників;

 - забезпечення наступності і безперервності освіти у всіх їїланках;

- розвинутості сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у регіоні, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення, кадровогозабезпечення;

 - створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективів навчальних закладів ідейлюдино-центризму;

 - досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в  громаді на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень зарезультатами;

 - відповідності державним стандартам, конкурентно-здатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистихможливостей.

З метою системного аналізу реалізації Програми буде проводитись щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Термін дії Програми 2021 – 2023 роки.

 

ХІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківськоїоб’єднаної територіальної громади. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму територіальної громади здійснює аналіз стану реалізації Програми і надає інформацію про її виконання сільськомуголові.

 

 

Голова комісії з питань охорони

здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та

 соціального захисту населення,

освіти, культури

та спорту                                                  _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми розвитку освіти

Підгайчиківської сільської ради

на 2021-2023 роки

 

Відомості

про заклади освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади

Станом на грудень 2020 р. у Підгайчиківській сільській територіальній громаді функціонує 4 заклади загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО), 2 заклади дошкільної освіти (далі - ЗДО):

Підгайчиківський ліцей

Загайпільська гімназія

Джурківська гімназія

Назірнянська початкова школа

Підгайчиківський ЗДО (ясла - садок) " Колосок"

Загайпільський ЗДО (ясла- садок)  " Сонечко"

В них навчається здобувачів освіти у ЗЗСО- 511 та  121 у ЗДО відповідно. Створено 35 класів у ЗЗСО, 35 вихованців у дошкільному підрозділі Джурківської гімназії, 5 груп у ЗДО, 2 групи у дошкільному підрозділі Джурківської гімназії.

У закладах освіти Підгайчиківської сільської територіальної громади працює 92 вчителя, 15 педпрацівників ЗДО та 7 педагогічних працівників у дошкільному підрозділі Джурківської гімназії.

У ЗЗСО функціонує груп 3 продовженого дня.

Діти забезпечені гарячим харчуванням. У ЗЗСО ціна харчування становить: для учнів 1-4 кл. 21 грн., для учнів 5-11 кл. 21грн. у Підгайчиківському ліцеї, для учнів 1-4 кл. малозабезпечених – 15  грн., для учнів 5-9кл. – 17 грн. в Джурківській гімназії,для учнів 1-4 кл. – 15 грн., для учнів 5-9кл. –15 грн. у Загайпільській гімназії. Діти пільгових категорій харчуються за кошти місцевого бюджету 100%.

Ціна на харчування здобувачів освіти у ЗДО становить: для ясельних груп – 26  грн., діти дошкільних груп – 32 грн. Діти пільгових категорій харчуються за кошти сільського бюджету. Діти багатодітних сімей сплачують 50% від вартості харчування.

 

Голова комісії з питань охорони

здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та

соціального захисту населення,

освіти, культури

та спорту                                                  _________________________

 

Додаток 2

до Програми розвитку освіти

Підгайчиківської сільської 

територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

ПОЛОЖЕННЯ

про присудження премій обдарованим учням та педагогічним працівникам

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про присудження премій обдарованим учням та педагогічним працівникам (далі – Положення) регламентує призначення та виплату премій призерам ІІ (районного), ІІ (обласного) та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (далі – олімпіади) та II (обласного) ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – конкурс-захист), Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Т. Шевченка, переможцям (І, ІІ, та ІІІ місця) спортивних змагань обласного та Всеукраїнського рівня; педагогічним працівникам, які їх підготували, та керівникам закладів загальної середньої освіти , учні яких здобули найбільшу кількість призових місць та балів.

1.2. Премії започатковано з метою підтримки інтелектуально та спортивно обдарованої учнівської молоді, заохочення педагогічних працівників, визнання їх особистих досягнень у підготовці переможців інтелектуальних змагань, а також керівників закладів освіти, учні яких здобули призові місця. 

1.3. Преміювання учнів здійснюється один раз на рік за підсумками навчального року в рамках свят «Останній дзвінок».

1.4. Преміювання педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої освіти (завідувачів філій), учні яких здобули призові місця на Всеукраїнських етапах олімпіад та конкурсу-захисту МАН, здійснюється один раз на рік, у рамках заходів, присвячених Дню працівників освіти. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та присудження премій здійснюється комісією з питань призначення премій (далі – Комісія), яка складається із голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії (представників громади, представників виконавчого органу ради, представників відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайчиківської сільської ради, представників постійної комісії з питань планування, податків, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, та постійної комісії з питань охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури та спорту).Головою є голова сельської ради.

1.5. Засідання Комісії проводить голова комісії або, за його дорученням, заступник голови Комісії.

1.6. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин членів Комісії від її загального складу.

1.7. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом. В разі рівної кількості голосів перевага за голосом Голови комісії.

 1.8. Члени комісії виконують обов'язки на громадських засадах.

 1.9. У разі відсутності на роботі посадової особи, яка є членом Комісії, у засіданні Комісії бере участь працівник, який виконує її обов’язки.

1.10. Організація, координація і контроль за наданням грошових винагород педагогічним працівникам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учням – призерам олімпіад, конкурсу-захисту відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради.

                                             

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ

 2.1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму до 01 травня поточного року формує списки претендентів на премії з підтверджуючими документами, протоколами та підсумковими наказами відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради.

2.2. Комісія у визначений нею термін, але не пізніше 15 травня, розглянувши подані матеріали, призначає грошові премії .

 

III. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування виплати премій здійснюється за рахунок місцевого бюджету на відповідний рік, у частині забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Підгайчиківської сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь