ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 17-І/2020 Про затвердження Регламенту Підгайчиківської сільської територіальної громади

Дата: 08.09.2021 16:42
Кількість переглядів: 358

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням першої сесії восьмого демократичного скликання

Підгайчиківської сільської

територіальної громади

від 10.12.2020 року № 17-І/2020

 

РЕГЛАМЕНТ

Підгайчиківської сільської територіальної громади

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Порядок діяльності Підгайчиківської сільської територіальної громади (далі – територіальної громади), її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

Регламент територіальної громади є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самовря­дування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії територіальної громади, фор­мування виконавчих органів територіальної громади, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедура­ми, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів територіальної громади.

Стаття 3.

Робота територіальної громади ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє дер­жавною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбаче­них Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 4.

На засіданнях територіальної громади можуть бути присутні особи за запрошенням, за викли­ком, депутати інших рад, обрані від  виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, на визначених для них місцях.

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує територіальної громади, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні територіальної громади за умови вста­новлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.

Запис присутніх осіб проводить апарат територіальної громади і список передає головуючому.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб ви­значається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

Стаття 5.

За рішенням територіальної громади, яке приймається після скороченого обговорення більші­стю голосів депутатів від загального складу територіальної громади, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені територіальною громадою.

Територіальна громада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

 

Стаття 6.

Особи, присутні на засіданнях територіальної громади, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7.

Діяльність територіальної громади, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються територіальною громадою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів територіальної громади, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 8.

На будинку територіальної громади постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань територіальної громади в сесійному залі встановлюється Державний прапор України.

Стаття 9.

Кожне перше пленарне засідання територіальної громади нового скликання починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

 

РОЗДІЛ ІІ. СЕСІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 10.

Територіальна громада проводить свою роботу сесійно.

Сесії територіальної громади складаються з пленарних засідань територіальної громади і засідань постійних та інших комісій територіальної громади ТГ, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 11.

Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве само­врядування в Україні».

У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, по­стійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів територіальної громади, в апарат територіальної громади передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

Стаття 12.

Сесія територіальної громади є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу територіальної громади, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13.

У сесійний період пленарні засідання ради можуть проводитися з 10.00 до 20.00, якщо територіальної громади не буде прийнято іншого рішення.

Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

Пленарне засідання територіальної громади може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1. цієї статті. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної

територіальної громади

 

Стаття 14.

Перша сесія новообраної сільської територіальної громади скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів територіальної громадив кількості, яка забезпечує повноважність складу територіальної громади відповідно до статті  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стаття 15.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії територіальної громади нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16.

Для розробки проекту порядку денного першої сесії територіальної громади нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний сільський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї територіальної громади.

Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний сільський голова не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії територіальної громади нового скликання.

Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії територіальної громади.

Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій територіальної громади.

Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію територіальної громади.

Стаття 17.

Робоча група спільно з апаратом територіальної громадине пізніш як за 5 днів до початку першої сесії територіальної громадинового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій територіальної громади, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд територіальної громадита час скликання і місце проведення сесії.

Стаття 18.

Першу сесію новообраної територіальної громади відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує територіальну громаду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання його повноважень.

До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

Після визнання повноважень сільського  голови, йому передається ведення сесії.

Стаття 19.

На першому засіданні територіальної громади головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) територіальної громади, дає пояснення про їх права і порядок формування.

Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

Стаття 20.

Територіальна громада до утворення постійних комісій територіальної громадипроводить засідання з таким порядком денним:

 • інформація голови територіальної виборчої комісії;
 • обрання лічильної комісії;
 • обрання секретаріату сесії';
 • інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;
 • доповідь сільського голови попереднього скликання про стан справ у територіальній громаді;
 • обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій територіальної громади;
 • утворення постійних комісій територіальної громади та затвердження їх складу;
 • обрання голів постійних комісій територіальної громади.
 • Згадана вище частина порядку денного першої сесії територіальної громадинового скликання не потребує обговорення та затвердження.

Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 21.

Сесії територіальної громадизгідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

 • Сільським  головою;
 • секретарем територіальної громади;
 • однією третиною (1/3) депутатів від загального складу територіальної громади;
 • постійною комісією територіальної громади.

Стаття 22.

Чергові сесії територіальної громадискликаються за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

Апарат територіальної громади за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії територіальної громади. Ця інформація публікується на офіційному сайті територіальної громади.

Стаття 23.

Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії територіальної громадипідписані іні­ціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд територіальної громади.

Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 24.

Проект порядку денного формується апаратом територіальної громади.

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем територіальної громади, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом територіальної громади, загальними зборами громадян, старостами.

Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи територіальної громади.

Стаття 25.

Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд територіальної громади, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 26.

До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів територіальної громади , посадових осіб, яких територіальна громадавідповідно утворює, обирає, при­значає чи затверджує.

До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії територіальної громади.

Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії територіальної громади, можуть розглядатися профільною постійною комісією територіальної громадив день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 27.

Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому територіальною громадоюбільшістю голосів присутніх депутатів.

Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 28.

Питання затвердженого порядку денного сесіїтериторіальної громади можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням територіальної громади, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органутериторіальної громади.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 29.

Секретар територіальної громадиразом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі не утворення апарату територіальної громадийого виконання його функції у повному обсязі забезпечує секретар територіальної громади.

Стаття 30.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії територіальної громади, можуть вноситися сільським головою, секретарем територіальної громади, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом територіальної громади, загальними зборами громадян, старостами а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

Стаття 31.

Працівники відділів, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 32.

Підготовлені проекти рішень територіальної громади проходять юридичну експертизу в юридичній службі та погоджуються (візуються) головою профільної комісії територіальної громади.

Підготовлені проекти рішень територіальної громадиповинні містити:

 • підпис виконавця, який готував проект рішення;
 • підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із сільського бюджету та відчуженням комунального майна.

Стаття 33.

Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії територіальної громадипроводять їх попереднє обговорення.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії територіальної громади.

Стаття 34.

Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд територіальної громади, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату територіальної громади, який не пізніше як за 5 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

Стаття 35.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії територіальної громади, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 1. Виключна компетенція територіальної громади

 

Стаття 36.

Виключно на пленарних засіданнях територіальної громадивирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 37.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

 • лічильна комісія;
 • секретаріат сесії.

Стаття 38.

Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень територіальної громади.

На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії'.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або сільський  голова.

Стаття 39.

Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень територіальної громади.

Секретаріат виконує наступні функції:

 • веде протокол пленарного засідання територіальної громади;
 • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні пи­тань порядку денного;
 • надає допомогу головуючому у веденні сесії територіальної громади;
 • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
 • забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату територіальної громадиможе за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар територіальної громади.

Стаття 40.

Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 42.

Пленарні засідання територіальної громадипроводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

Рішення територіальної громади(крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 43.

Пленарні засідання територіальної громади  відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар територіальної громади, а на першій сесії - голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний територіальною громадоюдепутат.

На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 44.

Головуючий на пленарному засіданнітериторіальної громади:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях територіальної громади;
 • виносить на обговорення проекти рішень, інші акти територіальної громади, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу територіальної громади;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного про­мовця;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час засідання територіальної громади головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових до­кументів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією територіальної громади. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 45.

Пленарне засідання територіальної громадивідкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу територіальної громади. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

На початку пленарного засідання територіальної громадиі після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії територіальної громадиабо дату наступного пленарного засідання.

На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 46.

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 47.

За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити по­відомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 48.

Час, який надається для доповіді - до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова - до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, територіальна громадаприймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що територіальна громадаотримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 49.

Територіальна громадаможе визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, територіальна громада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 50.

Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії, яке ним реєструється.

Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 

 

Стаття 51.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

Стаття 52.

Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представ­ника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 53.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 54.

Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

Депутат та головуючий може виступити на засіданні територіальної громадиз одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Слово щодо порядку ведення пленарного засідання територіальної громади, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 55.

Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції) - зазначає і її назву.

Стаття 56.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і пові­домленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 57.

Обговорення питання на пленарному засіданні територіальної громадивключає:

 • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 • співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;
 • виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;
 • виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
 • виступи депутатів;
 • оголошення головуючим про припинення обговорення;
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача;
 • уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного пи­тання і будуть ставитися на голосування;
 • виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 58.

У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Рег­ламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

 • запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;
 • виступ голови або представника від профільної постійної комісії;
 • виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;
 • уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ста­витися на голосування;
 • виступи депутатів з мотивів голосування.

З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та ор­ганізаційних питань щодо ведення сесії, територіальної громадиприймає рішення без обговорення.

Стаття 59.

Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 60.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 61.

Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секре­таріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 62.

У ході обговорення питання на засіданні територіальної громадиможуть вноситися:

 • пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;
 • пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

Стаття 63.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі до секретаріату на ім’я головуючого.

Стаття 64.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 65.

Територіальна громадав межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 66.

Рішення  територіальної громади приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу територіальної громади, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

При встановленні результатів голосування враховується голос селищного  голови.

Стаття 67.

Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 68.

Рішення територіальної громадиз будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

Рішення територіальної громадипро припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

Питання, що виносяться на розгляд територіальної громади, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

 

 

Стаття 69.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається територіальної громади ТГ більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 70.

Територіальна громада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу територіальної громади.

У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 71.

Формою виконання рішень територіальної громадиможе бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні територіальної громадина випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів територіальної громадипитання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 72.

Рішення територіальної громадиприймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Всі рішення приймаються територіальною громадою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

Стаття 73.

Рішення територіальної громади ТГ приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. 

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті територіальної громадирозміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії територіальної громади.

Стаття 74.

Рішення територіальної громади може бути зупинено селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 75.

Прийняті територіальною громадоюрішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

Про прийняті рішення сповіщається в засобах масової інформації.

Особливості діяльності територіальної громадиз підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 76.

Рішення територіальної громадинадсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

Рішення територіальної громадинормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Рішення територіальної громадиіндивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 77.

Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 78.

Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 79.

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 80.

На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пле­нарному засіданні дає представник від юридичної служби.

Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

 

Стаття 81.

Пропозиції та поправки до проектів рішень територіальної громади  подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.

Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 82.

Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 83.

Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування членом лічильної комісії вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

Стаття 84.

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотри­мання Регламенту під час проведення пленарного засідання територіальної громади:

 • щодо перерви у пленарному засіданні;
 • щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;
 • про припинення обговорення питання порядку денного;
 • про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
 • про перенесення питання порядку денного;
 • про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 85.

Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на  голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості обговорення

Стаття 86.

Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 87.

При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 88.

Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 89.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

 

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 90.

З визначених територіальною громадоюпитань може проводитися таємне голосування.

Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу територіальної громади.

Стаття 91.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556 , ч.3 ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 92.

Таємне голосування організовує лічильна комісія.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 93.

Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для та­ємного голосування по проекту рішення територіальної громадивноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче - запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче - запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

Стаття 94.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 95.

Лічильна комісія перед початком голосування:

 • одержує від секретаря територіальної громадискладений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;
 • організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;
 • опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;
 • знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 96.

Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 97.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 98.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування го­ловуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 99.

На пленарному засіданні територіальної громадипромовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, не­пристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 100.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання територіальної громади, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 101.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 102.

Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми сесії.

Стаття 103.

Протокол сесії повинен містити:

 • назву територіальної громадита її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;
 • загальне число депутатів територіальної громади, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;
 • порядок денний і регламент часу роботи;
 • прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;
 • результати голосування і прийняті рішення;
 • запити депутатів, відповіді на них, прийняті територіальної громадирішення по запитах.

До протоколу сесії додаються:

 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припинен­ням обговорення питань;
 • список присутніх на сесії депутатів;
 • поправки і доповнення до проектів рішень;
 • довідки, зауваження;
 • порядок ведення сесії.

Стаття 104.

Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у секретаріаті територіальної громадипротягом 1 року.

Стаття 105.

Протоколи сесій територіальної громадипідписуються головуючим та одним із членів секретаріату сесії.

Протокол сесії територіальної громадиоформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії територіальної громади.

РОЗДІЛ IV. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Глава 1. Депутати

Стаття 106.

Права, порядок діяльності депутата в територіальній громадіта її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії  і цим Регламентом.

Стаття 107.

Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії територіальної громадирішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії територіальної громадинового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 108.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі територіальної громади, засіданні постійної та інших комісій територіальної громади, до складу яких його обрано.

Участь депутата у роботі територіальної громадита її комісій виявляється:

 • в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
 • в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд територіальної громадиі попе­редньо розглядаються постійною комісією;
 • виступах з питань, які розглядаються;
 • внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень територіальної громади;
 • ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
 • ініціюванні питань до порядку денного сесії;
 • підготовці проектів рішень;
 • організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень територіальної громади, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;
 • підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед сільською радою;
 • інформації виборців про рішення, які приймаються територіальною громадоюі постійною комісі­єю, тощо.

Стаття 109.

Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту територіальної громадидепутат за рішенням територіальної громадиможе вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення територіальної громади.

Стаття 110.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

Стаття 111.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 112.

Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного мі­сяця у встановлений територіальною громадоюдень проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом територіальної громадиз врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 113.

Крім інформації виборців про роботу територіальної громади, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів територіальної громади, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 114.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

Стаття 115.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член територіальної громади, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 116.

Постійна комісія територіальної громадиз питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань територіальної громадиабо засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія депутатської діяльності і етики,забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадянзгідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініцію­вання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання територіальної громади.

 

 

Стаття 117.

Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забез­печуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 118.

Депутати територіальної громади можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють од­накові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 119.

Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 120.

Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Сільський голова і секретар територіальної громади не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 121.

Депутатські групи (фракції) територіальної громади можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень територіальної громади відповідного скликання.

Стаття 122.

Депутатська група (фракція) реєструється територіальною громадою на пленарному засіданні за по­данням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні територіальної громади.

У територіальній громаді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповід­ної політичної партії, депутати від якої обрані дотериторіальної громади.

Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) територіальної громади.

Стаття 123.

Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 124.

Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень територіальної громади відповідного скликання.

Стаття 125.

Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету територіальної громади, керівників інших органів територіальної громади, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень територіальної громади, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях територіальної громади. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 126.

Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до скла­ду даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від за­гального складу групи (фракції).

 

Глава 3. Сільський  голова та секретар територіальної громади

Стаття 127.

Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 128.

Сільський  голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед територіальною громадою, а з питань здійснення виконавчими органами територіальної громади повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 129.

Сільський  голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях територіальної громади (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 130.

Повноваження сільського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.

Стаття 131.

Сільський  голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень територіальної громади та її виконавчого комітету.

Стаття 132.

На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу територіальної громади включається голос сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні територіальної громади, і враховується його голос.

Стаття 133.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 134.

Секретар територіальної громади обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень територіальної громади та працює в ній на постійній основі.

Стаття 135.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря територіальної громадиОТГ за пропозицією сільського, голови відбувається за рішенням територіальної громади, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складутериторіальної громади.

Стаття 136.

Повноваження секретаря територіальної громади визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

 

 

Стаття 137.

На сільського  голову та секретаря територіальної громади поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Глава 4. Постійні комісії територіальної громади

Стаття 138.

Повноваження постійних комісій територіальної громади, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади територіальної громади визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії територіальної громади, та Регламентом.

Стаття 139.

Постійні комісії територіальної громади обираються з числа депутатів на першій сесії територіальної громади нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського голови та за згодою депутатів.

Стаття 140.

Кількісний склад комісії визначається територіальної громадою, але на менше 4 членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених територіальною громадою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 141.

Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний територіальною громадою, як за поданням сільського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

Голова постійної комісії може бути також відкликаний сільськоютериторіальною громадою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 142.

Координує роботу постійних комісій територіальної громади секретар територіальної громади.

 

Стаття 143.

Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням сільського голови, секретаря територіальної громади, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

Стаття 144.

Проекти рішень територіальної громадиз питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з сільським головою або секретарем територіальної громади і головою постійної комісії.

Стаття 145.

Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії територіальної громади

Стаття 146.

Тимчасові контрольні комісії територіальної громадиє органами територіальної громади, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених ОТГ питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд територіальної громади .

Стаття 147.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії територіальної громади, вважається прийня­тим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу територіальної громади.

Стаття 148.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях територіальної громади.

Стаття 149.

Засідання тимчасових контрольних комісій територіальної громади проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи - не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 150.

Повноваження тимчасової контрольної комісії територіальної громади припиняються з моменту прийняття територіальної громади остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень  територіальної громади, яка створила цю комісію.

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності територіальної громади

Стаття 151.

Територіальна громада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції територіальної громадипроводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 152.

Гласність роботи територіальної громади забезпечується шляхом публікації звіту засідань у офіційному друкованому виданні територіальної громади та офіційному веб-сайті, інших засобах масової інформації. В необхідних випадках, за рішенням територіальної громади, її засідання можуть транслюватись онлайн.

Стаття 153.

Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в кожному засобі масової інформації, засновником (співзасновником) якого є територіальної громади.

Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я керівника від­повідного засобу масової інформації, яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації.

Стаття 154.

Виступи в засобах масової інформації засновником (співзасновником) якого є територіальна громада здійснюється на безоплатній основі, лише за умови, якщо вони не мають рекламного характеру.

 

РОЗДІЛ V. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Глава 1. Утворення виконавчого комітету територіальної громади

Стаття 155.

Порядок формування виконавчих органів територіальної громади визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 156.

Перед внесенням на розгляд територіальної громади кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Стаття 157.

Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.

Стаття 158.

Постійні комісії після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх селищному  голові.

 

 

 

Стаття 159.

Сільський голова на пленарному засіданні територіальної громади інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

 

Стаття 160.

Сільський  голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу територіальної громади до голосування щодо неї.

Стаття 161.

У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, сільський голова повторно вносить територіальній громаді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів територіальної громади

Стаття 162.

Перед внесенням на розгляд територіальної громадипитання про формування структури виконавчих органів територіальної громади воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

 

Стаття 163.

Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований заступниками сільського  голови і керівником фінансового відділу.

Стаття 164.

При розгляді формування структури виконавчих органів територіальної громади постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників сільського голови, керуючого справами виконкому територіальної громади, керівника фінансового структурного підрозділу.

Стаття 165.

Голова на пленарному засіданні територіальної громадиінформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

Стаття 166.

У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів територіальної громадиі вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

 

РОЗДІЛ VI. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

Глава 1. Контроль за виконанням рішень територіальної громади

Стаття 167.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 168.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 169.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат територіальної громадита виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує територіальну громаду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету територіальної громади

Стаття 170.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями територіальної громади.

Стаття 171.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету територіальної громадивизначається Регламентом виконавчого комітету територіальної громади.

 

РОЗДІЛ VII. ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТИ, ЗАПИТАННЯ. ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА

Стаття 172.

Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань - не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 173.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу ви­конавчих органів ради попередньо реєструються в апараті територіальної громади.

Стаття 174.

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб територіальної громади і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до віданнятериторіальної громади.

Стаття 175.

1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання територіальної громади. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні територіальної громадиголовуючим. Сільський  голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 176.

Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені територіальною громадоювідповідно до закону. За результатами розгляду запиту територіальна громадаприймає рішення.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні територіальної громади, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит територіальної громади, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит територіальної громади приймає відповідне рішення.

Стаття 177.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях територіальної громадиабо передані в письмовій формі головуючому, розглядаються територіальною громадоюабо за її дорученням постійними комісіями територіальної громадичи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені територіальною громадою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповіднутериторіальну громаду.

 

РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 178.

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому територіальної громадиположень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 179.

На основі прогнозованого управлінням економіки територіальної громадирозвитку соціально-економічного стану об’єднаної громади на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів фінансовоговідділутериторіальної громадиу відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 180.

Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій територіальної громади.

Стаття 181.

З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає керівник фінансового структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 14 днів.

Стаття 182.

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 183.

Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 184.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій територіальної громади.

Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим відділом розробляє остаточний варіант проекту рішення територіальної громади. Засідання про­водиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання територіальної громади.

Фінансовий структурний підрозділ територіальної громадиготує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

 

Стаття 185.

На розгляд територіальної громадисхвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 186.

Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій територіальної громади, виконавчого комітету, територіальна громадаприймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 187.

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює територіальна громада як безпосередньо, так і через постійну комісію до компетенції, якої відносяться питання планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісіїтериторіальної громадиможуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 188.

З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансовий структурний підрозділ щоквартально подає на розгляд територіальної громадиписьмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету територіальної громади.Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 189.

Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження територіальній громаді, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 190.

Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 191.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення територіальної громадипро затвердження звіту.

Стаття 192.

Після доповіді керівника фінансового структурного підрозділу територіальної громадита після інформації голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку про виконання бюджету і відповідей на запитання, територіальна громадаприймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 193.

У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року офіційне друковане видання та офіційний веб-сайт, за їх наявності, публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати вико­нання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до газети фінансовийвідділтериторіальної громади. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 194.

Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 195.

Проекти програм складають виконавчі органи територіальної громади, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 196.

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям територіальної громади. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 197.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економіч­ного розвитку після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 198.

Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури територіальної громадиспільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 199.

Проекти програм на розгляд територіальної громадиподаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій територіальної громади, виконавчого комітету, територіальна громада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 200.

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття 201.

Протягом поточного доку до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням територіальною громадою.

Стаття 202.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм територіальної громадиздійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

 

Стаття 203.

Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається територіальною громадоюперіодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 204.

Виконання програм і прийняті територіальною громадоюрішення з цього приводу підлягають опри­людненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

 

 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови

Стаття 205.

Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень сільського голови за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності сільського голови незаконними або встановлення факту відсутності сільського голови на роботі протягом 1 повного робочого дня (крім відпусток та тимчасової непрацездатності, посвідченої у встановленому порядку).

Стаття 206.

Питання про дострокове припинення повноважень сільського голови можуть винести на розгляд територіальної громадине менш як половина депутатів від загального складу територіальної громади. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 207.

В цьому випадку сесія територіальної громадискликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень сільського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу територіальної громади.

Стаття 208.

Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар територіальної громади, а в його відсутності - призначений сесією депутат.

Стаття 209.

Доцільність розгляду територіальною громадопитання про дострокове припинення повноважень сільського голови попередньо розглядається постійними комісіями територіальної громади, виконавчим комітетом, виконавчими органами територіальної громадиз обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 210.

Рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії  територіальної громадине менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу територіальної громади.

 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 211.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення територіальної громади за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих територіальною громадоюз відповідних установ, у разі:

 • його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;
 • припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 • обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з вико­нанням депутатських повноважень;
 • обрання його депутатом до іншої місцевої територіальної громади;
 • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;
 • його смерті.

Стаття 212.

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням територіальної громадиу зв’язку з отриманням територіальною громадою:

 • копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
 • особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

При цьому територіальна громада, за поданням постійної комісії, до компетенції якої відносяться питання з прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 213.

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження територіальна громада.

Стаття 214.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань територіальної громадиабо засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень територіальної громадита її органів територіальна громадаможе, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 215.

Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата територіальної громадиповідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації, за їх наявності.

 

РОЗДІЛ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 216.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення територіальної громади про його затвердження.

Стаття 217.

Територіальна громадав необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 218.

Постійна комісія територіальної громади, до компетенції якої відносяться питання прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд територіальної громади.

 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності територіальної громади

Стаття 219.

Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності територіальної громадита її органів забезпечується апаратом територіальної громадита виконкомом.

Керівництво апаратомтериторіальної громадита виконкому здійснює сільський  голова.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь