ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

Про створення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради

Дата: 16.08.2021 14:58
Кількість переглядів: 262

Підгайчиківська сільська рада

Коломийського району  Івано-Франківської  області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ

 

від 20 липня  2021 року                       №50                               с. Підгайчики

Про створення комісії з питань захисту прав

дитини при виконавчому комітеті

Підгайчиківської сільської ради

 

Відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, «Про затвердження Типових положень про службу у справах дітей», керуючись  ст. ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою захисту прав дітей, для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів

В И Р І Ш И В:

1.Створити комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради  (Додаток 1).

3.Затвердити склад комісії з питань захисту прав дітей привиконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради   (Додаток 2).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу соціальної роботи Дем’янчук Оксану Михайлівну.

 

Сільський  голова                             Ігор Мартинюк

 

 

Додаток №1

до рішення

виконавчого комітету

 від 20.07.2021р. №50

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради

 

1.Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється привиконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України: «Про місцеве самоврядування», «Про охорону дитинства», Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Про освіту», «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами та указами Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

3.Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008р. №4591;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

-реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

-надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

-доцільність підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування

-позбавлення та поновлення батьківських прав;

-вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

-вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

-участь одного з батьків у вихованні дитини;

-побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

-визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

-встановлення і припинення опіки, піклування;

-утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

-збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

-інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

5.Комісія має право:

-одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

-подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

-залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6.Комісію очолює голова комісії з питань захисту прав дитини, який за посадою є голова Підгайчиківської сільської ради.

Голова комісії може мати заступника.

6.1.Комісія з питань захисту прав дитини працює під безпосереднім керівництвом її голови або заступника у разі його відсутності.

6.2.При відсутності голови комісії засідання скликає і проводить заступник голови комісії, підписує протокол, витяги з протоколу та порядок денний.

7.Секретар комісії веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу засідання Рішення комісії, протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

7.1.Секретар комісії реєструє документи, які надходять на розгляд комісії. Викликає громадян, які подали документи на засідання комісії та осіб, що можуть надати відповідну інформацію у питаннях згідно заяв.

7.2.У разі тимчасової відсутності секретаря комісії виконання його обов’язків покладаються головуючим на одного з членів комісії з питань захисту прав дитини.

8.До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів Підгайчиківської сільської ради, представник медицини, дільничний офіцер поліції, представники ювенальної превенції.

9.Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

9.1.Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини (2/3) загальної кількості її членів.

9.2.До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

10.Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10.1.Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

10.2.Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

10.3.Якщо питання потребує вирішення виконавчим комітетом, як органом опіки та піклування, комісія подає витяг з протоколу із своєю рекомендацією щодо можливого вирішення порушеного питання.

10.4.Рішення комісії з питань захисту прав дитини, витяги з протоколу засідань можуть надсилатися відділам, громадським організаціям, установам та підприємствам різних форм власності з метою забезпечення прав та інтересів дітей, реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей пільгової категорії та забезпечення їхніх прав.

10.5.Усі необхідні запити для отримання інформації, яка потрібна членам комісії для врахування в роботі, готуються членами комісії від імені відділів і служб в яких вони працюють.

10.6.У випадку неможливості забезпечення виконання свого рішення комісія може рекомендувати заявникові звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

11.Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

12.Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.

 

Начальника відділу соціальної роботи  Оксана Дем’янчук

 

 

                                                                                            Додаток №2

до рішення

виконавчого комітету

 від 20.07.2021р. №50

 

СКЛАД

комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Підгайчиківської сільської ради

 

Голова комісії:

 

Мартинюк Ігор Петрович      – голова сільської ради

 

Заступник голови комісії:

 

Марціновський Роман Михайлович– заступник голови сільської 

                                                                       ради

 

Секретар комісії:

 

Дем’янчук Оксана Михайлівна     –  начальник відділу соціальної

                                                                   роботи

 

Члени комісії:

 

Гнатишин Наталія Григорівна           – начальник відділу загальної

                                                                       та організаційно – кадрової

                                                                       роботи

 

Гнатюк Іванна Іванівна                       – в.о. головного бухгалтера 

 

Базюк Любов Григорівна         – керуюча справами

 

Костюк Руслан Васильович              – староста

 

Гломба Петро Михайлович                – староста

 

Надурак Андрій Богданович              – головний спеціаліст (юрист)

 

Савчин Максим Юрійович                   - поліцейський офіцер


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь