ПІДГАЙЧИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики

№ 295-V/2021 Про розгляд Прогнозу сільського бюджету на 2022-2024 роки

Фото без опису

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету

Підгайчиківської сільської ради

31.08.2021 року №59

 

ПРОГНОЗ

Бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(09539000000)

(код бюджету)

 

І. Загальна частина

 

         Прогноз бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, діючого Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

         Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, схвалених постановою кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, плану соціально-економічного та культурного розвитку Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням Підгайчиківської сільської ради, Стратегії розвитку Підгайчиківської територіальної громади до 2027 року та Плану реалізації Стратегії розвитку і місцевих цільових програм на відповідний період, затверджених сільською радою.

         Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

         Мета прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

         підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;

         забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

         прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;

         забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що мають термін реалізації більше одного року;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;

         підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за виконанням бюджетних коштів;

         підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

         Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету сільської територіальної громади та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

         реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

         забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;

впровадити соціальної стандарти.

         Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 35% і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 10% і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозаощадження, покращення адміністрування податків і  зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

         Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність малого підприємництва, сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, якими забезпечується сталий розвиток громади.

          Продукція с/г підприємств та фермерських господарств є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Протягом останніх років у Підгайчиківській сільській територіальній громаді створені сприятливі умови для сталого розвитку підприємництва та інвестиційної привабливості громади.

 

Показники соціально-економічного розвитку

територіальної громади у 2020-2024 роках

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік

(прогноз)

2023 рік

(прогноз)

2024 рік

(прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 35321989 грн., 38818382 грн. та 42173797 грн. відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

 

IV.  Показники доходів бюджету.

 

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та сіл, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки,  положень,  нормативно-правових актів сільської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

-сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;

-поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

-впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

-створити щорічно нові робочі місця;

-провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати; Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб.

-провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

-продовжити проведення нормативно-грошової оцінки землі;

-організувати реєстрацію фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

-здійснити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

Так, обсяг доходів бюджету становить у 2022р.- 35321989 грн.,у 2023р. – 38818382 грн., у 2024р. – 42173797 грн.

В структурі доходів, які акумулюються на території Підгайчиківської громади, найбільшу питому вагу мають:

-прибутковий податок;

-єдиний податок.

Основними підприємствами, які забезпечують близько % надходжень до бюджету, є:

-ПСП Оскар»;

-ПАФ Вільна Україна;

-Підгайчиківська  сільська рада;

-ТзОВ Ал-Прут

-ПСП «Нова ера – 2000»

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці,легалізації виплати заробітної плати.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Підгайчиківської сільської ради від 14липня 2021 року № 282-V/2021. Розрахунок прогнозної суми податку на майно  на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями сільської ради, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані  виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5% в частині акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) для бюджетів територіальних громад.

 

V. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

      Під час формування видаткової частини бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади у середньостроковому періоді основними прагненнями є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

         Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету на 2022-2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

         граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток ;

         граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

         В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною радою України 15 липня 2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6 500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6 700

3,1

2982

3,1

з 01 січня 2023 року

7 176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7 665

6,8

3411

6,8

         В першу чергу при формувані видаткової частини  прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

         Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей сільських цільових (комплексних) програм.

 

Освіта

         Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядникам коштів через відділ освіти, культури, молоді та спорту (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

- забезпечення діяльності мережі дошкільних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

- здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріальної-технічної бази;

- розбудову безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

- забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

- забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

- запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти:

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

- забезпечення  доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;

- надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 3 закладів дошкільної освіти, 4 установ загальної середньої освіти,1 інклюзивно-ресурсний центр.

Для здійснення запланованих заходів передбачено відповідно:

- 2022 рік – 28 539 575 грн.;

- 2023 рік – 30 840 562 грн.;

- 2024 рік – 33 164 562грн.

 

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів Підгайчиківською  сільською радою (додаток 7).

Граничний обсяг видатків становить відповідно:

- на 2022р. – 75 402 грн.;

- на 2023р. – 79 398 грн.;

- на 2024р. – 83 369 грн.

Основні результати, яких планується досягти:

  • підвищення рівня медичного обслуговування населення;
  • запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;
  • зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються в наступних розмірах:

- на 2022р. – 287 653 грн.;

- на 2023р. – 302 898 грн.;

- на 2024р. – 318 045 грн.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності для всіх видів соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

 покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

 

Культура і мистецтво

 

Цілями державної політики у сфері культури і мистецтва, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів (додаток 7), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме :

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання сільських бібліотек яких налічується 4 ;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центру дозвілля та інших клубних закладів», яких налічується 5.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню.

Для здійснення запланованих заходів передбачено відповідно:

 

- на 2022р. – 957 086 грн.;

- на 2023р. – 1 006 751 грн.;

- на 2024р. – 1 086 090 грн.

 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є: задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг; створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг;

 належне утримання об’єктів комунальної власності;

поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях;

 зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшенням транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг громади, підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства у 2022-2024 роках, є: освітлення території громади із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців громади;

 покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

На реалізацію завдань у сфері житлово-комунального господарства передбачається спрямувати

- на 2022р. – 250 000 грн.;

- на 2023р. – 494047 грн.;

- на 2024р. – 521149 грн.

Прогнозні показники сформовані з урахуванням необхідності забезпечити підвищення рівня комфортності проживання громади та включають видатки на організацію благоустрою, забезпечення озеленення сіл, оплату електроенергії.

 

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у Підгайчиківській громаді  представлені виконавчими органами, у тому числі відділами із загальною чисельністю 38 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року .

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямом у сфері державного управління є надання виконавчими органами Підгайчиківської сільської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

  • забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів сільської ради;
  • впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
  • оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених відділів надання адміністративних послуг та соціальної політики.

 

Загальний обсяг видатків бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на прогнозований період  передбачається відповідно:

- на 2022р. – 5 210 773 грн.;

- на 2023р. – 6 093 126 грн.;

- на 2024р. – 6 458 783 грн.

Граничні показники видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів наведено у додатку 6.

Надання кредитів на прогнозований період не передбачається.

 

VIIІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5%, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8%.

 

 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Прогнозні показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету

Освітня субвенція

17 638 000

19 317 900

20 636 100

Міжбюджетні трансферти з бюджету територіальної громади  з інших бюджетів

Інша субвенція

40 000

47 000

60 000

 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Під час складання прогнозу видаткової частини бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, та на проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

При цьому враховано комплекс заходів, направлених на економію бюджетних коштів та їх раціональне використання.

Резервний фонд сільського бюджету запрогнозовано відповідно 100 000 грн.,180 000 грн., 250 000 грн. Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетногокодексу України, приймається виконкомом сільської ради у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів, в особі їх керівників, організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та зобов’язані забезпечувати дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів. Беруть зобовязання на здійснення видатків виключно у межах відповідних бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

Конкретні показники обсягів бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

 

Начальник фінансового відділу

Підгайчиківської сільської ради                                     Оксана ГЕРЕЛЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь